2018.09.24 Press release, Regulatory

VILLKOR I TIDIGARE OFFENTLIGGJORDA KONVERTIBELLÅN OCH REVERSLÅN

ASTG AB (publ) har två olika skulder som kan innebära emission av nya aktier. Dessa har tidigare offentliggjorts. ASTG AB (publ) offentliggör nu villkor som tidigare inte har offentliggjorts.

Konvertibellån.

ASTG AB (publ) har den 18 april 2018, i förslag till beslut om emission och konvertibla skuldförbindelser, angivit att varje konvertibel om, nominellt 500 000 kr, skall ge rätt att konverteras till maximalt 10 000 000 aktier. Om bolaget befinner sig i ett sådant läge att bolaget, på förfallodagen, inte kan lösa konvertibeln med likvid skall konvertibelägaren äga rätt att konvertera konvertibel till aktier motsvarande bolagets kvotvärde om, avrundat, 0,024 kr per aktie. En sådan konvertering skulle ge varje konvertibelägare rätt till 20 833 333 aktier. I konvertibellånet föreligger således en motsättning mellan det maximala antalet aktier som ska kunna konverteras och skrivningen i konvertibeln angående konvertering till kvotvärdet. Konvertering får begäras mellan den 17-31 december 2018.

Reverslån.

ASTG AB (publ) meddelar härmed att Bolaget den 11 juni 2018 slöt ett reversavtal med Lars-Otto Hylbo Förvaltnings AB. Avtalet ersatte ett tidigare konvertibellån. Reversen uppgår till ett penningbelopp om 7 500 000 kr med en månadsränta om 1 %.

I reversavtalet föreligger en bestämmelse innebärande att, för det fall ASTG AB (publ) inte kan lösa skulden med likvida medel, vid tiden för reversens förfall, ska en kvittningsemission kunna ske med 2 000 000 000 aktier till reversens innehavare, emissionskursen skall vara 0,00375 kr per aktie. Emissionskursen har förhandlats mellan bolaget och reversägaren i en sådan situation då andra kreditgivare inte fanns för bolaget vilket är anledning till emissionskursen.