2021.04.20 Press release

VALBEREDNINGEN MEDDELAR SITT FÖRSLAG TILL STYRELSEFÖRÄNDRING

Valberedningen i KebNi AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2021 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Stockholm, 20 april 2021, Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska minskas från sex (6) ledamöter till fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av David Svenn, Magnus Edman och Jan Wäreby som ordinarie ledamöter, varvid David Svenn föreslås väljas till ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår även nyval av Anders Björkman som ny ordinarie ledamot och vice ordförande. Avgående styrelseledamöter, som avböjt omval, är Lars Jehrlander, Bengt Jagaeus och Jonas Eklind.

Anders Björkman, (född 1959), föreslås till nyval som ny ordinarie ledamot och vice ordförande. Anders är svensk medborgare och utbildad som Civilingenjör från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hans nuvarande uppdrag: Ordförande i Vinnergi AB, Elonroad AB och Macven Wireless AB. Styrelsemedlem i Allgon AB och Tele2 AB. Tidigare uppdrag/erfarenhet: Anders har en bakgrund inom telekomindustrin där han var en drivande kraft vid bildandet av det som idag är den svenska operatören Tele2. Han har arbetat för Ericsson AB, har varit CEO för Joint Ventures mellan OnePhone Holding med KPN och British Telecom såväl som VD för Argnor Wireless Ventures samt partner för Brainheart Capital. Anders är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Årsstämman äger rum torsdagen den 20 maj 2021 kl. 13:30 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

Om KebNi AB (publ)
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden – satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi “brings stability to a world in motion”.

Bolagets aktie (KEBNI B) ar foremal for handel pa Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl 15:30 CET.