2015.05.28 Press release

Valberedning i ASTG utsedd

Vid extra stämman i maj 2015 beslutades att valberedningen i ASTG ska bildas bestående av minst tre representanter för bolagets större aktieägare. Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete och revision när så ska ske.

Valberedningen inför årsstämman 2015 i ASTG består av följande personer:

Henrik von Essen

Jan-Axel Näsman

Tomas Fagergren

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

ASTG AB

Att: Valberedningen

Isafjordsgatan 32 B

164 40 Stockholm

Förslag kan även lämnas per e-post till valberedning@astg.se

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 10 juni 2015.

Valberedningens förslag kommer att presenteras senaste den 16 juni 2015 på bolagets hemsida.