2015.08.03 Press release

Tillägg till presenterad Avsiktsförklaring

De aktieägare som väljer att gå in med lån/villkorat aktieägartillskott under punkt 1 och 2 i presenterad Avsiktsförklaring kommer vid ett eventuellt uppköp av Bolaget före teckningsperioden ( mars 2017 ) att erbjudas förtida teckning a 5 öre / aktie / för varje inlånad krona.