2016.03.31 Press release

Tillägg till årsstämmokommunikén

I pressmeddelande publicerat den 29 mars 2016 under rubriken Årsstämmokommuniké kommunicerade vi följande:

Förslag att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande om utställande av redan kommunicerade konvertibla lån (20 MSEK , årsränta 10% med förslagen teckningskurs 2 kronor / aktie i mars 2017) samt bemyndigande att fram till nästa årsstämma fatta beslut om emissioner.

I dagsläget ser vi inga emissionsbehov men reserverar oss för att vid eventuell stororder ansvarsfullt införskaffa så kallade arbetande pengar.

Tillägg per idag: Detta behöver per automatik inte betyda emission av aktier och utspädning för befintliga aktieägare.

Förslag att årsstämman beslutar om den första nödemissionen med utgångspunkter från styrelsens redogörelse. Gäller de hjältar som hösten 2015 gick in med 10 mkr i villkorat aktieägartillskott, där varje inlånad krona gav rätten att i mars 2017 teckna 1 styck ASTG-aktie för 5 öre.

Vi vill härvidlag vara tydliga med att en enhällig stämma röstade för dessa förslag.