2017.12.21 Press release

Tillägg i kallelse för extra bolagsstämma i ASTG

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken “KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG” presenterades följande under punkt 5C;

“Gruppen av långivare om 5 500 000 kronor i enlighet med pressmeddelande 2017-11-16 har genom teckningsförbindelse förbundit sig att teckna aktier genom kvittning om 4 800 000 kronor i enlighet med gällande villkor i företrädesemissionen (6,5 öre per B-aktie)”.

Den förändring som tillkommit sedan detta publicerades är att denna grupp av långivare nu meddelat att de är villiga att kvitta fordran i dess helhet (5 500 000 kronor).

Denna kvittning är villkorad av att styrelsen får bemyndigande att göra planerad nyemission av B- aktier, samt att befintliga aktieägare inte väljer att utnyttja sin företrädesrätt till fullo.