2020.10.05 Press release, Regulatory

STYRELSEN I KEBNI BESLUTAR OM EN 90 PROCENT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 50,0 MSEK FÖR FORTSATT TILLVÄXT

Styrelsen i KebNi AB (“KebNi” eller “Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 14 maj 2020, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare uppgående till cirka 50,0 MSEK (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas upp till 90% av garantiåtaganden från ett konsortium av kvalificerade investerare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget totalt cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av att Finansinspektionen senast den 15 oktober godkänner av Bolaget upprättat prospekt för Företrädesemissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I KEBNI AB. SE TEXTRUTA MED “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Stockholm, Sverige, 5 oktober 2020 – KebNi är ett socialt ansvarsfullt och miljömedvetet företag som fokuserar på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, positionering och stabilisering. Bolaget har idag verksamhet inom två olika produktområden: stabiliserade satellitantennplattformar och tröghetsrörelsesensorer, IMU. KebNi har under de senaste åren uppnått betydande milstolpar och har inlett en kommersiell tillväxtresa med fokus på sälj- och marknadsutveckling. För att öka tillväxttakten och tillvarata nuvarande affärsmöjligheter samt förstärka balansräkningen avser Bolaget nu genomföra föreliggande emissioner.

Sammanfattning Företrädesemissionen

 • Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 33 361 664 B-aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs KebNi cirka 50,0 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
 • Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 13 oktober 2020. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 oktober 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 oktober 2020.
 • Teckningsrätter: Innehavare av aktier erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.
 • Handel i teckningsrätter: 16-28 oktober 2020.
 • Teckningsperiod: 16-30 oktober 2020. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
 • Garantiåtaganden: KebNi har erhållit emissionsgarantier om cirka 45 MSEK, motsvarande 90% av den totala emissionsvolymen.
 • Emissionslikvidens användning: Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till sälj- och marknadsutveckling med tillhörande rörelsekapital samt till att förstärka balansräkningen, se närmare under rubriken “Emissionslikvidens användning”.
 • Villkor: Företrädesemissionens genomförande är villkorat av att Finansinspektionen senast den 15 oktober 2020 godkänner av Bolaget upprättat prospekt för emissionen.

Bakgrund och motiv

KebNi är verksamt inom de högteknologiska marknaderna satellitkommunikation och tröghetsrörelsesensorer, med kunder inom såväl offentlig som kommersiell sektor. KebNi har under de senaste åren vunnit en rad viktiga affärsprojekt, varav det hittills viktigaste är med IAI (Israel Aerospace Industries), ett israeliskt bolag verksamt inom rymd- och försvarsindustrin. Avtalet med IAI, som ingicks 2018, har till dags dato resulterat i order till ett sammantaget värde om USD 7 miljoner. Därutöver ingick KebNi under juni 2020 ett ramavtal med SAAB Dynamics där KebNi kommer att vara en viktig komponentleverantör till en ny generations produkter. Gemensamt för Bolagets kunder är att de ställer höga krav på kvalitet, kompetens och teknologisk höjd och försäljningscyklerna är ofta långa, vilket i sin tur ställer höga krav på löpande affärsutveckling och försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

I juni 2019 utsågs Carsten Drachmann som ny verkställande direktör. Carsten har mångårig erfarenhet från internationell verksamhet inom flera branscher, däribland telekommunikation och satellitkommunikation, och Bolaget har under hans ledning genomfört två förvärv av bolag med verksamhet inom satellitkommunikation. KebNi har en tydlig tillväxtstrategi och har satt upp fem strategiska mål som innefattar såväl expansion av befintlig verksamhet som tillväxt genom förvärv.

Emissionslikvidens användning

Till följd av covid-19 har myndigheter världen över begränsat eller helt stängt tillgängligheten till vissa länder. Ett land som har varit hårt drabbat och där rikstäckande nedstängningar har genomförts i två omgångar är Israel, där Bolaget har sin viktigaste kund IAI. Som ett avslutande led i leverensprocessen med IAI utförs tester av levererad utrustning hos kund. Betalningsmilstolpar är villkorade av slutlig testning och godkännande tillsammans med kund och dessa godkännanden kommer sannolikt att påverkas av den nuvarande nedstängningen. För närvarande väntas betalningar överstigande 20 MSEK inflyta under Q4, 2020 på nuvarande kontrakt. För att säkerställa fortsatt utveckling och drift har Bolaget, genom att förlänga löptiden på Bolagets befintliga brygglån och uppta ytterligare brygglån om cirka 12,6 MSEK, upptagit brygglån till ett totalt belopp som motsvarar de betalningar som väntas inflyta under 2020 från IAI på nuvarande kontrakt.

Tillsammans med de betalningar som väntas inflyta under Q4 2020 från IAI är emissionslikviden, utöver återbetalning av lånefacilitet om totalt cirka 20 MSEK, avsedd att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras:

1. Försäljning och marknadsföring (cirka 20% av emissionsbeloppet)

 • Säljpersonal, bygga återförsäljarnätverk, globalt varumärkesbyggande

2. Affärsutveckling (cirka 10-15% av emissionsbeloppet)

 • Utforska trender, utnyttja teknik för nya applikationer, partnerskap för produktion och service, nya marknader

3. Förvärv och joint ventures (cirka 20% av emissionsbeloppet)

 • Driva förvärvsprocesser och mindre förvärv, större förvärv kräver ytterligare kapital

4. Produktutveckling & IP (cirka 15% av emissionsbeloppet)

 • Utveckling av nuvarande produktportfölj, ny teknik, skapa ny IP och innovationer

5. Investeringar (cirka 10-15% av emissionsbeloppet)

 • Produktions- och testutrustning (SAAB), demoprodukter för försäljning och marknadsföring

6. Rörelsekapital (cirka 20% av emissionsbeloppet)

 • Löpande kostnader, inventarier

Kommentar från KebNis VD, Carsten Drachmann

“KebNi utvecklas vidare med att bygga en plattform för hållbart aktieägarvärde. Bolaget vann sin först stora referenskund 2019, Israel Aerospeca Industries, och lanserade en ny strategi under hösten 2019 som definierade en tydlig riktning för Bolaget. Sedan dess har Bolaget tecknat avtal med ytterligare en viktig referenskund (SAAB Dynamics), genomfört två förvärv, bytt namn till KebNi för förbättrad branding, bytt handlesplats till Nasdaq First North Growth Market och adderat fler nyckelpersoner för att kunna genomföra den lagda strategin och tillväxtplanen. Ett av förvärven har även öppnat upp den ryska och Saudiarabiska marknaden för KebNi. Med krävande referenskunder och beprövade kvalitetsprodukter är KebNi nu redo att accelerera fokus och investeringar på försäljnings-, marknadsförings- och varumärkesaktiviteter globalt för att öka KebNis internationella närvaro. Dessa ansträngningar kommer att leda till ökad kundmedvetenhet, branschpartnerskap och återförsäljaravtal, vilket i slutändan kommer att öka försäljningspipeline väsentligt, vilket så småningom leder till vår målsättning om en betydligt större och stabil intäktsström. Därutöver kommer emissionslikviden användas för kontinuerlig produkt- och teknikutveckling och potentiella förvärv eller partnerskap som i sin tur leder till ökade affärsmöjligheter för KebNi.”, – Carsten Drachmann, VD.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2020, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie genom Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattar högst 33 361 664 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 284 273,13408 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 50 042 496 SEK vid full teckning, före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 13 oktober 2020 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då i första hand att ske till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom styrelsens beslut. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom styrelsens beslut. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 9 oktober 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 12 oktober 2020.

Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 oktober 2020 till och med den 28 oktober 2020.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 16 oktober 2020 till och med den 30 oktober 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Handel i betald tecknad aktie (BTA) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 oktober 2020 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital, genom nyemission av 33 361 664 B-aktier att öka med 2 284 273,13408 SEK till totalt 4 568 546,26816 SEK och antalet aktier kommer att öka från 33 361 664 till totalt 66 387 161 aktier. För aktieägare som inte tecknar sig i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 50 procent av kapitalet och rösterna, beräknat efter genomförande av Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Emissionsgarantier

KebNi har erhållit emissionsgarantier om cirka 45 MSEK, således är Företrädesemissionen säkerställd upp till 90 procent. Emissionsgarantierna har lämnats av ett konsortium av externa investerare.

Indikativ tidplan

 • 9 oktober 2020 – Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
 • 12 oktober 2020 – Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
 • 13 oktober 2020 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen
 • 13 oktober 2020 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
 • 16-28 oktober 2020 – Handel i teckningsrätter
 • 16-30 oktober 2020 – Teckningsperiod
 • 16 oktober 2020 – registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket – Handel i BTA
 • 4 november 2020 – Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Investerarträffar

Digitala investerarträffar kommer att anordnas i samband med Företrädesemissionen. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att finnas tillgängliga på KebNis och Redeyes respektive hemsida (www.kebni.com, www.redeye.se).

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i KebNi AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i KebNi AB kommer endast ske genom det prospekt KebNi AB kommer att upprätta och som beräknas offentliggöras den 13 oktober 2020. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.