2024.05.16 Press release, Regulatory

Stämmokommuniké från årsstämman i Kebni AB (publ)

KebNi AB (publ) genomförde idag den 16 maj 2024 årsstämma på Scandic Victoria Tower Hotel, på Arne Beurlings Torg 3 i Kista.

Vid årsstämman beslutades följande.

 • Bolagsstämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, samt att till Bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
 • Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.
 • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter varefter omvaldes Jan Wäreby och Magnus Edman samt nyvaldes Anders Persson, Anna-Karin Stenberg och Martin Elovsson. Anders Persson utsågs till styrelsens ordförande.

  Anders Persson är född 1957 och utbildad civilingenjör inom teknisk fysik. Han har pågående uppdrag som styrelsemedlem i Ferroamp AB (publ) och Plejd AB (publ) samt som styrelseordförande för Coloreel Group AB. Han har en bakgrund av olika ledande befattningar hos Hexatronic, Net Insight och Ericsson. Han innehar 1 500 000 optioner i Kebni.

  Anna-Karin Stenberg är född 1956 och utbildad civilekonom med internationell inriktning. Hon har ett pågående uppdrag som styrelseledamot i RISE AB samt har bakgrund av olika ledande befattningar hos Vattenfall AB, Vattenfall Energy Trading GmbH, Telia Company AB, Praktikertjänst AB, Nordic Vattenfall AB, Atlas Copco. Hon innehar inga aktier i bolaget för närvarande.

  Martin Elovsson är född 1974 och utbildad civilingenjör inom maskinteknik. Han har pågående uppdrag som VD i VEÅ AB och styrelseledamot i Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB samt en bakgrund från olika ledande befattningar hos Volvo Construction Equipment AB. Han innehar 550 000 B-aktier och 111 476 optioner i Kebni.

 • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 350 000 kronor till ordföranden och med 105 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt härutöver med 30 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.
 • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.
 • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen på sätt att versalt N tas bort från företagsnamnet från KebNi AB (publ) till Kebni AB (publ).
 • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen på sätt att styrelsen får besluta om att bolagsstämma ska hållas digitalt.
 • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid dagen för årsstämman (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kebni.com.

Contact:
Maya Larsson, Head of Market Communications & IR
ir@kebni.com / 070-971 00 05

The company’s share (KEBNI B) is traded on the Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser is G&W Fondkommission. The information was submitted, through the care of the contact person above, for publication on May 16 2024 at 18:00 CET.

About Kebni AB (publ)
Kebni has a long history and extensive experience in advanced inertial sensing solutions as well as satellite antenna solutions. The company, headquartered in Stockholm, is a leading supplier of reliable technology, products and solutions for stabilization, positioning, navigation, and safety. Kebni serves products and solutions to government, military, and commercial customers globally.
For more information, visit
www.kebni.com.