2022.05.02 Press release

Sista dag för handel med rätt att erhålla uniträtter och säkerställande av KebNis företrädesemission

Sista dag för handel i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter i KebNi AB:s (publ) förestående företrädesemission är idag den 2 maj 2022. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med imorgon den 3 maj 2022 och avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 4 maj 2022. Företrädesemissionen uppgår til 43,5 MSEK och är fullt säkerställd genom teckningsförbimdelser och garantiåtaganden.

Stockholm, 2 maj 2022 – I enlighet med det pressmeddelande som KebNi publicerade den 28 mars 2022 är avstämningsdag för deltagande i den förestående företrädesemissionen den 4 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i KebNis aktie med rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är idag den 2 maj 2022.

Rätt att teckna aktier med företrädesrätt tillkommer de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i KebNi, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i KebNi berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit, innehållande en (1) aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 5 maj 2022 till och med den 19 maj 2022. Teckningskursen uppgår till 0,45 SEK per aktie, vilket innebär att KebNi tillförs cirka 43,5 MSEK före emissionskostnader.

Säkerställande av företrädesemissionen

Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt 100% av företrädesemissionen. För botten- och toppgarantiåtaganden utgår en garantiersättning om tio procent.

 

Table

Description automatically generated
 

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om KebNi kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 3 maj 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB är finansiell respektive legal rådgivare till KebNi i samband med företrädesemissionen.

Kontakt
Torbjörn Saxmo,
E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com
Tel: +46 (0) 709 16 14 82

 

Om KebNi AB (publ)
Kebni har en lång historia och lång erfarenhet av maritima och landbaserade satellitantennlösningar samt avancerade tröghetsavkänningslösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är en ledande leverantör av tillförlitlig teknologi, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. Kebni servar produkter och lösningar till statliga, militära och kommersiella kunder globalt. För mer information, besök www.kebni.com

Kebni – Bringing stability to a world in motion

Bolagets aktie (KEBNI B) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2022, kl. 08:45 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i KebNi AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja nya aktier, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTU och uniträtterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av KebNi har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.