2020.12.02 Press release

SISTA DAG FÖR HANDEL MED BTA

Sista dag för handel med KebNi:s (publ) (“KebNi” eller “Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är den 4 december 2020 och stoppdagen är den 8 december 2020.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I KEBNI AB (PUBL). SE TEXTRUTA MED “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Stockholm, Sverige, 02 december 2020 – Företrädesemissionen i KebNi, för vilken teckningsperioden avslutades den 30 oktober 2020 (“Företrädesemissionen”), har nu registrerats hos Bolagsverket och BTA:er kommer därmed att ersättas av stamaktier.

Sista dag för handel i KebNi:s BTA är den 4 december 2020. Stoppdagen är den 8 december 2020 och aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 10 december 2020.

Efter registrering av Företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier till 63 388 333 och aktiekapitalet till cirka 4 340 199,16 SEK.

Rådgivare

Redeye AB agerade finansiell rådgivare och Synch Law agerade legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest Fondkommission agerade emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Certified Adviser

Redeye AB är Certified Adviser för KebNi. Kontaktuppgifter till Redeye AB: tel. +46 (0)8 121 576 90, e-mail certifiedadviser@redeye.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i KebNi AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i KebNi AB (publ) har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 14 oktober 2020. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet har inte heller riktat sig till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.