2015.06.26 Press release

Riktad kvittningsemission om cirka 8 MSEK och framflyttad bolagsstämma

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i maj 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 8 MSEK. Merparten av emissionen utgörs av kvittning av lån som skulle förfallit till betalning i juli 2015. Med detta undanröjs en stor osäkerhet kring ASTGs framtida finansiering, balansräkningen stärks högst väsentlig och med det öppnas det upp för mer traditionella former av finansiering.

80 301 910 aktier emitteras till kurs 0,10 kronor per aktie. Tillsammans med de kvittningsemissioner som tidigare genomförts i april, maj och juni så har ASTGs skuldsättning därigenom minskat med ca 12,5 MSEK.

Antal utgivna aktier före emissionen var 145 641 332. Efter emissionen finns 225 943 242 aktier. ASTGs aktiekapital ökar från 3 484 478 kronor till 5 405 701 kronor.

Med anledning av arbetet med ovan transaktion kommer inte årsredovisningen att vara klar i tid inför bolagsstämman den 30 juni 2015. Därtill kommer nu genomförda emission att kunna ha påverkan på beslut kring bolagsordning och bolagsstämmans beslut. Styrelsen har därför beslutat flytta fram bolagsstämman från den 30 juni till den 30 juli. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast den 14 juli.