2023.01.27 Press release, Regulatory

Rättelse: Kebni offentliggör preliminärt utfall av nyttjande av teckningsoptioner serie TO2

I  pressmeddelandet publicerat 27 januari 2023 klockan 17:30 angavs felaktigt att det preliminära utfallet indikerar att Kebni tillförs cirka 24 374 276,85 MSEK före emissionskostnader. Det korrekta uppskattade beloppet är cirka 24 374 276,85 SEK före emissionskostnader, vilket är korrigerat i denna rättelse.
Styrelsen för Kebni AB (”Kebni” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett preliminärt utfall av nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under maj 2022. Nyttjandeperioden upphör idag, den 27 januari 2023, och den preliminära nyttjandegraden uppgår till 95,7 procent.

Under mars 2022 offentliggjorde Kebni en företrädesemission av units innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Totalt tecknades 96 745 302 units, motsvarande 96 745 302 teckningsoptioner av serie TO2. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 berättigade till teckning av en (1) ny B-aktie till ett lösenpris om 0,79 SEK per aktie med nyttjandeperiod 16–27 januari 2023.

Det preliminära utfallet av nyttjandeperioden för teckningsoptionerna visar att nyttjandegraden uppgick till 95,7 procent, motsvarande 92 560 545 teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av 30 853 515 B-aktier. Nyttjade teckningsoptioner av serie TO2 ersätts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka två (2) veckor.

Det preliminära utfallet indikerar att Kebni tillförs cirka 24 374 276,85 SEK före emissionskostnader. Slutgiltigt utfall beräknas offentliggöras den 1 februari 2023.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO2, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank AB

Telefon: 08-463 80 00

E-post: emission@penser.se

För mer information, kontakta:

Maya Larsson, Head of Marketing, Communication & Investor Relations, +46 (0)70-971 00 05 / maya.larsson@kebni.com

Om KebNi AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com

Kebni – Bringing stability to a world in motion

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Denna information är sådan som KebNi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 klockan 20.45 CET.