2021.04.21 Press release

RÄTTELSE AV E-POSTADRESS OCH WEBBADRESS I KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMA I KEBNI AB (PUBL)

KebNi AB (publ) har genom pressmeddelande igår, den 20 april 2021, kommunicerat felaktiga e-postadress och webbadress. I meddelandet angavs e-postadress “info@kebni.se” och webbadress “www.kebni.se”. Rätt e-postadress och webbadress till KebNi är info@kebni.com (info@kebni.com) respektive www.kebni.com (http://www.kebni.com).

Aktieägarna i KebNi AB (publ), organisationsnummer 556943-8442, kallas till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021 kl. 13.30 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021;

ii. anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast fredagen den 14 maj 2021; samt

iii. göra sin anmälan via e-post till emma.lundberg@synch.law, eller skriftligen till Synch Advokat, Att. Emma Lundberg, Box 3631, 103 59 Stockholm, märk anmälan med “Årsstämma”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal eventuella biträden anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan även tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämmoaktieboken per tisdagen den 11 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.kebni.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Information från VD.

9. Beslut:

a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.

12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

13. Stämmans avslutande.

VALBEREDNING

Valberedningen har bestått av David Svenn, Jan Robert Pärsson och Julian Aleksov.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Andreas Börjesson till stämmoordförande.

Punkt 9 (b) – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvoden ska utgå med 200 000 SEK för styrelseordförande samt 100 000 SEK för vardera styrelseledamot. Föregående års arvode uppgick till 200 000 SEK för ordföranden och 100 000 för ordinarie ledamot.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska minskas från sex (6) ledamöter till fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av David Svenn, Magnus Edman och Jan Wäreby som ordinarie ledamöter, varvid David Svenn föreslås väljas till ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår även nyval av Anders Björkman som ny ordinarie ledamot och vice ordförande.

Anders Björkman, (född 1959), föreslås till nyval som ny ordinarie ledamot och vice ordförande. Anders är svensk medborgare och utbildad som Civilingenjör från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hans nuvarande uppdrag: Ordförande i Vinnergi AB, Elonroad AB och Macven Wireless AB. Styrelsemedlem i Allgon AB och Tele2 AB. Tidigare uppdrag/erfarenhet: Anders har en bakgrund inom telekomindustrin där han var en drivande kraft vid bildandet av det som idag är den svenska operatören Tele2. Han har arbetat för Ericsson AB, har varit CEO för Joint Ventures mellan OnePhone Holding med KPN och British Telecom såväl som VD för Argnor Wireless Ventures samt partner för Brainheart Capital. Anders är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) AB som revisor med Tobias Stråle som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår härmed till årsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns det totalt 96 745 302 aktier per dagen för kallelsens utfärdande, varav 295 302 A-aktier med 10 röster vardera och 96 450 000 B-aktier med 1 röst vardera.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@kebni.com

HANDLINGAR

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, koncernredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag till ny ledamot kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

____________________

Stockholm i april 2021

KebNi AB