2023.01.16 Press release, Regulatory

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Kebni AB serie TO2 inleds idag

Idag den 16 januari 2023 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner serie TO2 som emitterades i samband med Kebni AB:s (“Kebni” eller “Bolaget”) emission av units under maj 2022.

Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår från och med den 16 januari 2023 till och med den 27 januari 2023. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,79 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Kebni att tillföras cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av teckningsoptioner måste aktivt utnyttja dem för teckning av aktier senast den 27 januari 2023, alternativt sälja teckningsoptionerna senast den 25 januari 2023. Om innehavaren inte utnyttjar sina teckningsoptioner förfaller de utan värde.

Villkor för teckningsoptionerna:

Nyttjandeperiod: 16–27 januari 2023.

Sista handelsdag för TO2: 25 januari 2023.  

Villkor: Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningskurs: 0,79 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 32 248 434 teckningsoptioner serie TO2.
 

Notera att teckningsoptioner serie TO2 som inte avyttras senast den 25 januari 2023 alternativt nyttjas den 27 januari 2023 förfaller utan värde.

På Bolagets hemsida finns fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO2. (https://www.kebni.com/)

Nyttjande av teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner serie TO2

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Erik Penser Banks och Kebnis respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast det datum som anges på anmälningssedeln. 

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO2, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank

Telefon: 08-463 80 00

E-post: emission@penser.se

För mer information, kontakta:

Maya Larsson, Head of Marketing, Communication & Investor Relations, +46 (0)70-971 00 05 / maya.larsson@kebni.com