2015.11.27 Press release, Regulatory, Report

Kvartalsredogörelse Q3 för perioden 2015-07-01 till 2015-09-30

· Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 1,2 MSEK (4,3 MSEK) och för nio månader till 1,5 MSEK (19,2)
· EBITDA för Q3 uppgick till -11,8 MSEK (-5,9 MSEK) och för nio månader till -22,7 MSEK (-13,0 MSEK)
· Resultat efter finansiella poster för Q3 uppgick till -22,4 MSEK (-7,9 MSEK) och för nio månader -42,8 MSEK (-20,5 MSEK)
· Kassaflödet för den löpande verksamheten för årets första nio månader uppgick till -14,5 MSEK (-13,3 MSEK)
· Koncernens soliditet var vid utgången av Q3 37,8% (38,0%)
Nyckeltal MSEK  Q3 2015 Q3 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014
Nettoomsättning 1,2 4,3 1,5 19,2
EBITDA -11,8 -5,9 -22,7 -13,0
Resultat efter skatt -22,4 -7,9 -42,8 -20,5
Likvida medel 0,0 0,4 0,0 0,4
Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,16 -0,18 -0,37
Synligt eget kapital per aktie SEK 0,032 0,42 0,032 0,42
Antal aktier vid rapportperiodens utgång, stycken 237.661.092 68.092.592 237.661.092 68.092.592

 

VD Andreas Adelgrens kommentar:
Det är nu i dagarna fyra månader sedan undertecknad tillsammans med Nils Eriksson, Olov Widigsson och Reidar Östman tog över styret, städningen och kapitaliseringen av vad vi idag kallar “det nya ASTG AB”. Redan från start talade vi ut att vi med alla tänkbara medel skulle göra precis allt som stod i vår makt för att rädda och vända bolaget. Idag är ASTG AB uppstädat, kapitaliserat och personellt väl rustat för att på allvar börja ägna sig åt sin ursprungsidé, nämligen att serietillverka och kommersialisera sina 4-axliga stabiliserande VSAT antenner. Att jag inte klämmer in försälja före serietillverka beror helt enkelt på att en beställning redan funnits. Men en beställning kan ju med all rätt annulleras om köparen inte får vad som utlovats. Olle Widigsson och Thomas Selander har här gjort ett mycket gediget arbete med att säkerställa så att denna åsyftade order till israeliska IAI kommer bli verklighet.
Just denna antenn ( P9:an ) ser vi som vår katapult för framgång och vidare värdebygge. Vi har mottagit ett antal förfrågningar som lett till skarpa offerter på P9:or både från Asien och Afrika. Antennen är riktigt vass både vad gäller storlek, vikt, prestanda och lätthet att kundspecificera. Här tror jag faktiskt att vi har en potentiell storsäljare.

Istället för att beklaga mig över att det kostar pengar att på 4 månader städa bort 35-40 miljoner kronor i gamla skulder samtidigt som en potentiell storsäljare skall färdigställas för serieproduktion, vill jag hissa några hjältar. Reidar Östman, Johannes Svensson och Joakim Ilemark har på ett smått overkligt sätt säkerställt huvuddelen av hela bolagets finansiering. Tro kan förflytta berg men det behövs även finansiella “muskelknuttar” som är villiga att agera. Jag vill även rikta ett varmt tack till mina medarbetare i styrelsen liksom till hela vårt hängivna operativa gäng bestående av både konsulter och direktknutna personer till bolaget.

Avslutar med orden min far en gång gav mig,
– Det är stor skillnad på att vara nedslagen kontra utslagen.
ASTG AB var för cirka fyra månader sedan nere för räkning men reste sig och har enligt min mening goda utsikter att bli något ytterst få trodde var möjligt för bara några månader sedan!

Väsentliga händelser efter perioden:
9/10 ASTG AB publicerar ny kompletterad halvårsrapport.
14/10 ASTG AB och GEM ingår slutuppgörelse.
15/10 ASTG AB uppdaterar marknaden runt det helägda dotterbolaget AIMS AB.
15/10 Den före detta huvudägaren Gästrike Invest AB får samtliga sina ASTG-aktier försålda.
22/10 Förtydligande kommuniceras runt R-Östman Invest ABs roll runt slutuppgörelsen
mellan ASTG AB och GEM.
23/10 ASTG AB förvärvar inkråmen i C2SAT-bolagen.
28/10 ASTG AB offentliggör insiderköp i bolaget.
3/11 ASTG AB knyter operativa nyckelpersoner till bolaget.
5/11 ASTG AB kallar till extra bolagsstämma.
6/11 ASTG AB förstärker bolagets ekonomistyrning genom Otto Persson.
10/11 ASTG AB överlämnar regressärende runt Gästrike Invest AB till kronofogen.
17/11 Israeliska IAI bekräftar och utökar ordern på P9-antenner till ASTG AB.
23/11 ASTG AB meddelar att Lars Jehrlander anställs på 20% från och med 1 december.
24/11 ASTG och Exeotech AB når slutuppgörelse rörande Exeotech Invest ABs skuld till ASTG
AB.

Nästa rapporttillfälle
Redogörelse för fjärde kvartalet 2015 och en bokslutskommuniké, publiceras 26 februari
2016.