2015.03.09 Press release, Regulatory

Kommuniké från extra stämma

Styrelse

Stämman omvalde ordinarie styrelseledamot Henrik von Essen och nyvalde Olle Widigsson till ordinarie styrelseledamot. Fredrik Nygren omvaldes till styrelseordförande. Jan-Axel Näsman och Olof Stjernberg avgick som ordinarie styrelseledamöter vid stämman.

Bemyndigande

Stämman fastställde styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.astg.se.