2023.01.23 Press release

Kebnis styrelse och ledning avser teckna aktier i pågående lösen av teckningsoptioner

Kebnis styrelse och ledningsgrupp har tillkännagivit sina avsikter att fullt ut förvärva aktier för sina teckningsoptioner. Tre teckningsoptioner ger rätt att förvärva en B-aktie i Kebni för 0,79 kronor under perioden 16 till 27 januari 2023.

Stockholm 23 januari 2023 – Samtliga medlemmar av Kebnis styrelse som innehar optioner i Kebni AB serie TO2 kommunicerar sin avsikt att fullt ut nyttja sin rätt att teckna aktier. Kebnis styrelse innehar totalt 1 746 994 optioner, vilket innebär att styrelsens totala aktieinnehav efter nyttjande kommer att öka med 582 331 aktier.

Även Kebnis ledningsgrupp har tillkännagivit avsikt att fullt ut förvärva aktier för sina teckningsoptioner. För hela bolagets ledning rör det sig om 201 033 aktier.

Sammantaget betyder dessa åtaganden att Kebni tillförs ca 619 000 SEK.
 

Villkor för förvärv av aktier med teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: 16–27 januari 2023.

Sista handelsdag för TO2: 25 januari 2023.  

Villkor: Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningskurs: 0,79 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 32 248 434 teckningsoptioner serie TO2.

Notera att teckningsoptioner serie TO2 som inte avyttras senast den 25 januari 2023 alternativt nyttjas den 27 januari 2023 förfaller utan värde.

På Bolagets hemsida finns fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO2. (https://www.kebni.com/)

Nyttjande av teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner serie TO2

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Erik Penser Banks och Kebnis respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast det datum som anges på anmälningssedeln. 
 

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO2, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank

Telefon: 08-463 80 00

E-post: emission@penser.se
 

För mer information, kontakta:

Maya Larsson, Head of Marketing, Communication & Investor Relations, +46 (0)70-971 00 05 / maya.larsson@kebni.com 
 

Om KebNi AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebnis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com

Kebni – Bringing stability to a world in motion

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.