2022.05.24 Press release, Regulatory

KebNis företrädesemission övertecknad

Styrelsen för KebNi AB (publ) (”KebNi” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av units med företrädesrätt för KebNis aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 28 mars 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2021. Totalt tecknades 91 104 027 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 94,2 procent av Företrädesemissionen, och 32 235 069 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 33,3 procent av Företrädesemissionen. Därmed har inga garantiåtaganden tagits i anspråk och KebNi tillförs cirka 43,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget meddelar även att avräkningsnotor avseende de nyemitterade aktier som tecknades i den riktade nyemission om cirka 10 MSEK, som också beslutades av styrelsen den 28 mars 2022, skickas ut imorgon den 25 maj 2022. Bolaget tillförs totalt cirka 53,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom de båda nyemissionerna.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 maj 2022 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till cirka 41,0 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 14,5 MSEK utan stöd av uniträtter, innebärande att Företrädesemissionen övertecknades med 27,5 procent.

Det är med glädje vi noterar att det varit ett stort intresse att delta i företrädesemissionen, både från befintliga och nya aktieägare. Stärkta av nyemissionen tar vi nu sikte på att accelerera arbetet med att stärka KebNis marknadsnärvaro och leveranskapacitet.” – VD, Torbjörn Saxmo

I Företrädesemissionen emitteras 96 745 302 units. En (1) unit består av en (1) nyemitterad B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2B. Tre (3) teckningsoptioner medför rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden 16 – 27 januari 2023 till ett lösenpris motsvarande sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för KebNis aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 2 – 13 januari 2023, dock lägst 0,45 SEK och högst 1,00 SEK per B-aktie. Detta innebär att KebNi, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare högst 32,2 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 3 maj 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 624 146,08 SEK till sammanlagt 13 248 292,16 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 96 745 302 till sammanlagt 193 490 604. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i KebNi kommer antalet aktier att öka med ytterligare 32 248 434 till totalt 225 739 038 aktier och aktiekapitalet att öka med 2 208 048,69 SEK till totalt 15 456 340,86 SEK. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 57,1 procent av kapitalet och cirka 57,0 procent av rösterna. Den riktade emissionen ger en utspädningseffekt om cirka 4,0 procent av kapitalet och cirka 3,3 procent av rösterna, beräknat utifrån antalet aktier efter Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 22, 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB är finansiell respektive legal rådgivare till KebNi i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt
Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com
Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Denna information är sådan som KebNi AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 kl 19:15 CET.

Om KebNi
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden – satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi “brings stability to a world in motion”.

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i KebNi AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja nya aktier, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTU och uniträtterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av KebNi har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.