2021.11.18 Press release, Regulatory, Report

KEBNI SLÄPPER KVARTALSRAPPORTEN FÖR Q3 2021, JULI – SEPTEMBER

KebNi spänner bågen
Under årets tredje kvartal har KebNi tagit avstamp mot framtiden. Parallellt med leveranser till vår kund i Israel och därmed ett stabiliserat kassaflöde, samt ytterligare fokus på försäljningsarbete med fler kundbesök och offertleveranser, så har ett intensivt strategiarbete pågått under kvartalet. I det arbetet har vi sett stora möjligheter och nu stakat ut vägen för att nå dem. KebNi har som plan att växa både organiskt och genom förvärv. Av affärsplanens organiska del framgår det att KebNi har målsättningen att:
• Växa SATCOM snabbare än den adresserbara marknaden de närmaste 5 åren (Marknadstillväxt SatCom Maritime ~20% and Land ~4%).
• Inertial Sensing och SATCOM kommer att vara lika stora produktområden år 2025.
• Ambitionen är att uppnå positivt rörelseresultat under andra halvåret 2023, och uppnå positivt kassaflöde under 2024

Nyckeltal för perioden (föreg. år)
• Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 7,3 MSEK (8,1 MSEK)
• Periodens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -7,4 MSEK (- 4,5 MSEK)
• Periodens resultat (EBIT) uppgick till -7,3 MSEK (- 5,4 MSEK)
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,9 MSEK (-6,1 MSEK)
• Antal anställda vid periodens slut upp gick till 18 (17) personer

VD:s kommentar
Under de senaste fyra månaderna har ett stort arbete lagts på att ta fram en strategi för de kommande fem åren. Stora delar av företaget har på olika sätt varit involverade i arbetet, som syftar till att ange riktningen för den kommande femårs-perioden. Samtidigt säkerställer vi att dagens arbete och prioriteringar är i linje med framtida mål.
KebNi är med sina två produktområden, SATCOM & Inertial Sensing, mycket väl positionerad på en växande marknad där tre pågående tekniktrender ”SPACE”, ”AUTOMATION” och ”CONNECTIVITY” står i fokus. KebNi har samlat en unik mix av teknikkompetenser under ett och samma tak, som kommer att uppskattas av våra kunder i en alltmer rörlig och uppkopplad värld.
En viktig del av strategin över affärsplaneperioden utgörs av förvärv, framför allt inriktade på att komplettera KebNi:s etablerade teknologier, produkter produktområden. Tydliga synergier eftersträvas för att öka skalfördelar avseende befintliga processer och resursområden såsom utveckling, sälj och administration.
Trots reserestriktioner har vi i nära samarbete med vår kund i Israel har vi under september och oktober kunnat genomföra inspektioner av en stor mängd reservdelar, både genom videokonferenser och besök i fabrik. I takt med att inreserestriktionerna nu lättas i både Europa och Israel ser vi fram emot att effekterna av COVID-pandemin fortsättningsvis minskar med avseende på kommande leveranser.
En annan effekt av COVID-pandemin har varit att många av våra potentiella kunder har förhindrats i sitt arbete på grund av nationella karantänsbestämmelser. Vi ser nu att detta luckras upp alltmer, vilket för oss betyder att vi noterar allt fler konkreta upphandlingar som vi kan börja bearbeta. Vi arbetar nu med ett antal upphandlingsprojekt i Asien samt projekt som håller på att definieras i Europa.
KebNi deltog under november i GLOBAL MILSATCOM 2021. En konferens som anordnas varje år i London med deltagare från hela världen, men i år främst från Europa och USA. De stora samtalsämnena är idag hur man kan utnyttja de nya GEO-, LEO- och MEO-satellitkonstellationerna som etableras under de kommande åren fram till omkring 2030. Behovet av alltmer avancerade satellitterminaler är tydligt och vi ser att våra satellitprodukter är väl positionerade och kan anpassas för att hantera de nya krav som slutanvändarna kommer att ställa.
Utvecklingen av den kommande IMU-produktfamiljen SensAItion, tidigare omnämnd som “NG IMU”, har följt planen väl under Q3 trots den globala bristen på halvledare.
Mer detaljer kommer att släppas inom kort, men SensAItion kommer att bli en högprestanda-multisensorplattform tillgänglig i flera funktionsnivåer för att tillgodose ett brett spektrum av olika behov/ tillämpningar med bibehållen kostnadseffektivitet för kunden.
Vi får återkommande positivt bemötande av potentiella kunder när vi beskriver SensAItion och den kommer definitivt sätta tryck på våra konkurrenter. Helt nyligen verifierades att det ruggade huset uppfyller IP68 undervattenskrav, vilket är mycket konkurrenskraftigt. Vi hyser goda förhoppningar att sälja enheter redan innan de första prototyperna finns framme.
Utöver den kommande produktfamiljen SensAItion, så löper utvecklingsprojektet för Saab Dynamics väl och enligt plan. De första prototyperna som levererats tidigare i år har framgångsrikt testats av kunden, med avseende på integration och interface. Prov i operativ miljö har genomförts framgångsrikt.
KebNi:s nyligen presenterade strategi visar våra planer att utveckla ytterligare två IMU-plattformar, Tactical och Navigational. vilka kommer att vara kundfinansierade och med prestanda på högre nivå. Dessa röner stort intresse och vi arbetar redan med potentiella partners för att realisera vår strategi.
Ställningsprojektets sensorsystem går positivt framåt. Patentprocessen pågår, prototyper är på väg och vi samtalar med olika intressenter. Utöver denna applikation har vi för avsikt att släppa en applikation per år fram till 2026. Kommande applikationer bygger på den struktur vi tar fram för Ställningsprojektet och därigenom kortas tiden till färdig produkt.

Frågor besvaras av bolagets Verkställande Direktör, Torbjörn Saxmo på telefon 070-916 14 82.

Om KebNi AB (publ)
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden – satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi “brings stability to a world in motion”.

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Detta är insynsinformation som KebNi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08:30 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer