2020.08.20 Press release

KEBNI PUBLICERAR BOLAGSBESKRIVNING

KebNi AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning i samband med listbyte till Nasdaq First North Growth Market.

KebNi AB (publ) (“KebNi” eller “Bolaget”) publicerar idag bolagsbeskrivning i samband med bolagets byte av marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market. Bolagsbeskrivningen bifogas och återfinns även på Bolagets hemsida. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till, information om Bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.