2021.02.17 Press release, Regulatory

KEBNI ÖKAR TAKTEN OCH SATSAR PÅ UTVECKLING AV TRÖGHETSSENSORER (IMU:er) OCH UTREDER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen i KebNi AB (publ) har idag beslutat att öka takten i utvecklingen av bolagets affärsområden med särskild tonvikt på potentialen inom affärsområdet Inertial Sensing for Inertial Measuring Units (IMU:er). Vidare har styrelsen uppdragit åt G&W Fondkommission att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission motsvarande ett värde om cirka 38 Mkr på basis av ett accelererat “book-building”-förfarande.

Stockholm, 17 februari 2021 – Styrelsen i KebNi AB (publ) har idag beslutat att öka takten i utvecklingen av bolagets affärsområden med särskild tonvikt på potentialen inom affärsområdet Inertial Sensing for Inertial Measuring Units, varvid en förstärkning av bolagets kapitalbas har bedömts vara av stor vikt. Inför möjligheten att ta större affärer på tröghetssensorområdet vill Bolaget investera ytterligare för att bredda och fördjupa produktportföljen. Bolagets styrka är kundanpassade och robusta tröghetssensorer som kan fungera under mycket krävande förhållanden. Bolagets IMU- försäljning fokuserar mot avancerade system gentemot militära och statliga segment globalt, men också mot mycket avancerade system inom den kommersiella industrin. Bolaget ser nu behov globalt för mer avancerade applikationer på IMU området och vill därför göra investeringar för att kunna möta dessa behov och därmed möjliggöra viktiga nya affärer. Bolaget ser goda möjligheter till ökad expansionstakt förutsatt en ytterligare stärkning av kapitalet.

KebNi:s styrelse har därför uppdragit till G&W Fondkommission att utröna förutsättningarna för en kapitalanskaffning via en riktad nyemission av aktier av serie B om sammanlagt cirka 38 Mkr. Bolaget fäster därvid stor vikt vid möjligheten att kunna attrahera en tydlig ankarinvesterare med möjlighet att bidra till bolagets utveckling.

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat “book-building”-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Styrelsen kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga book-building-förfarandet samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion och utveckling samt att stärka aktieägarbasen.

Rådgivare

G&W Fondkommission har utsetts till Finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Synch Advokat AB har utsetts till legal rådgivare till KebNi.