2023.01.31 Press release

Kebni offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner serie TO2

Styrelsen för Kebni AB (”Kebni” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under maj 2022. Nyttjandegraden uppgick till 95,7 procent och Kebni tillförs cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader.

Under mars 2022 offentliggjorde Kebni en företrädesemission av units innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Totalt tecknades 96 745 302 units, motsvarande 96 745 302 teckningsoptioner av serie TO2. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 berättigade till teckning av en (1) ny B-aktie till ett lösenpris om 0,79 SEK per aktie med nyttjandeperiod 16–27 januari 2023.

Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till 95,7 procent, motsvarande 92 560 545 teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av 30 853 515 B-aktier. Nyttjade teckningsoptioner av serie TO2 ersätts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka två (2) veckor.

Genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Kebni cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader. Det totala antalet aktier i Kebni ökar med 30 853 515 aktier, från 215 650 604 aktier, varav 295 302 A-aktier och 215 355 302 B-aktier, till 246 504 119 aktier, varav 295 302 A-aktier och 246 208 817 B-aktier. Aktiekapitalet i Kebni ökar med 2 112 538,66 SEK, från 14 765 586,27 SEK till 16 878 124,93 SEK.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO2, vänligen kontakta:
Erik Penser Bank AB
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se

För mer information, kontakta:
Maya Larsson, Head of Marketing, Communication & Investor Relations, +46 (0)70-971 00 05 / maya.larsson@kebni.com

Om KebNi AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com

Kebni – Bringing stability to a world in motion

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.