2022.05.03 Press release

KebNi offentliggör prospekt avseende företrädesemission

KebNi AB (publ) (”KebNi” eller ”Bolaget”) offentliggör, med anledning av förestående nyemission (”Företrädesemissionen”), ett EU-tillväxtprospekt vilket idag har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen (”Prospektet”). Prospektet finns tillgängligt på KebNis hemsida (www.kebni.com), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Offentliggörande av prospekt

Prospektet som KebNi har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen har idag, den 3 maj 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar finns tillgängliga på KebNis webbplats (www.kebni.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i KebNi erhåller en (1) uniträtt per aktie, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 4 maj 2022.
  • En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption.
  • Teckningskursen är 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
  • Tre (3) teckningsoptioner berättigar, under perioden 16 januari – 27 januari 2023, till teckning av en (1) ny aktie i KebNi till ett lösenpris motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för KebNis aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 2 januari – 13 januari 2023, dock lägst 0,45 SEK och högst 1,00 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden löper under perioden 5 maj – 19 maj 2022.
  • Handel med uniträtter sker under perioden 5 maj – 16 maj 2022.

Företrädesemissionen tillför KebNi, vid full teckning, initialt ca 43,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs KebNi ytterligare högst ca 32,2 MSEK under Q1 2023. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa parter. Parallellt med Företrädesemissionen genomför Bolaget en riktad emission av aktier av serie B motsvarande ca 10 MSEK.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB är finansiell respektive legal rådgivare till KebNi i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi

KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden – satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi “brings stability to a world in motion”.

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i KebNi AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja nya aktier, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTU och uniträtterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av KebNi har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.