2022.11.21 Press release, Regulatory

Kebni offentliggör ny strategisk plan för 2023-2027

Sammanfattning
Kebni är ett svenskt teknikbolag, väl positionerat på en växande marknad driven av de globala megatrenderna “space”, “automation” och “connectivity”. Med sin unika mix av kompetenser inom Inertial Sensing och Satcom utvecklar Kebni avancerade tekniska lösningar för stabilisiering, positionering, säkerhet och satellitkommunikation. I sin strategiska plan för 2023-2027 har Kebni målsättningen att uppnå en nettomomsättning om 150-200 MSEK år 2024, och därefter 20-25% i årlig tillväxt. Det är bolagets ambition att uppnå positivt kassaflöde och en EBITDA-marginal på 5-10% det finansiella året 2024. De kommande fem åren ligger Kebnis fokus på kunddriven produktinnovation, proaktiv verksamhetsstyrning, att utöka sin inhouse-kompetens och ytterligare etablera sin närvaro på den globala marknaden.

Torbjörn Saxmo, VD, kommenterar:
“När NLAW-projektet för Saab plötsligt påskyndades i april 2022 behövde vi prioritera om och omarbeta vår strategi för den närmaste framtiden. Marknadsförutsättningarna och vårt fokus har delvis skiftat sedan förra årets strategiska plan presenterades, jag är därför glad att kunna konstatera att vi hittills i allt väsentligt ändå följer eller överträffar den. Vår nya strategiska plan för 2023 – 2027 pekar ut riktningen för de kommande fem åren av Kebni’s tillväxtresa, en resa som kommer att drivas av teknisk kompetens, höga ambitioner och ett starkt affärsmomentum.”

Produktinnovation
Kebni arbetar med kunddriven produktinnovation. Den planerade produktutvecklingen för 2023–2027 baseras på bolagets marknadsinsikter och tekniska expertis och syftar till att möta nuvarande och framtida kundbehov inom Inertial Sensing och Satcom.
 

Inertial Sensing
Inertial Sensing- och navigationsmarknaden växer snabbt, speciellt inom områdena självkörande fordon, konnektivitet och automation.

Kebni erbjuder specialutvecklade Inertial Sensing-lösningar till kunder med specifika krav. Ett aktuellt exempel på detta är det pågående Saab-projektet där Kebni utvecklar en skräddarsydd IMU-sensor till antitank-systemet NLAW.
 

Kebni ska även rikta sig till en bredare marknad genom att utveckla ”off the shelf”- samt specialanpassade IMU-plattformar för olika kundbehov. Den första nya IMU-plattformen att lanseras blir produktfamiljen SensAItion, som stödjer en mängd applikationer där pris-prestanda är en viktig faktor. Som en del i produktstrategin för de kommande fem åren ska Kebni bredda sin portfolio med ytterligare två, ännu mer högpresterande IMU-produktfamiljer. Dessa planeras vara kundfinansierade. Vidare ska Kebni utöka sin portfolio av navigationslösningar samt utveckla och kommersialisera unika ”end-to-end” sensorapplikationer, så som det säkerhetssystem för byggnadsställningar som bolaget kommersialiserar tillsammans med partnern Solideq.
 

Kebni’s målsättning är att produktområdet Inertial Sensing ska växa och bli större än SatCom under 2023, vilket är två år tidigare än målsättningen i fjolårets strategiska plan, mycket tack vare det accelererade Saab-projektet. Den volymorder från Saab som kom nyligen är en viktig milstolpe och tillväxtmotor för produktområdet liksom för hela Kebni.

SatCom
Rymdsegmentet växer och antalet satelliter fortsätter att öka på både den kommersiella och militära marknaden. Detta kräver i sin tur fler terminaler i marksegmentet där Kebni avser öka sin marknadsandel. Mobilnät täcker endast några procent av jordens yta, resten täcks av satellitkommunikation. Detta har blivit allt tydligare i och med den stora ökningen av icke-geostationära satelliter, vilka Kebni’s beprövade maritima lösning enkelt kan anpassas till.

Med sin produktstrategi för SatCom 2023-2027 rör sig Kebni in på marknaden för lågprofilantenner, det vill säga andra antennteknologier än den klassiska paraboliska reflektorn. ”On The Move” i alla aspekter (land/maritim/aero) är framtiden inom satellitkommunikation. Kebni, med sin IMU/INS-portfölj och stabiliseringskompetens, är väl positionerat att ta sig an denna framtidsmarknad.

Kebni’s målsättning är att produktområdet SatCom ska växa snabbare än den adresserbara marknaden över de kommande fem åren (marknadstillväxt SatCom Maritime ~20% och Land ~4%).
 

Expandera in-house-kompetens
Kebnis strategi är baserad på bolagets kärnkompetenser inom systemteknik, IoT, Sensor Fusion, Radio Frequency och satellitkommunikation. För att stödja den strategiska planen avser Kebni ytterligare expandera sin in-house-kompetens inom dessa områden genom rekryteringar och strategiska förvärv.  

 

Proaktiv verksamhetsstyrning
De pågående utmaningarna på den globala komponentmarknaden tvingar bolag att ta kortsiktiga, riskabla beslut vad gäller både kvalitet och kostnader. Kebni har antagit en strategi för verksamhetsstyrning som ska balansera den osäkra marknaden. Strategin innefattar bland annat proaktivt arbete kring design, hur bolaget arbetar med partners och leverantörer och etablering av egen produktion i syfte att ta kontroll över den kritiska processen.

 

Marknadsexpansion
Kebni har under 2022 expanderat sin marknadsnärvaron till ett nätverk som idag täcker runt 20 prioriterade länder i Europa och Asien för både Inertial Sensing och SatCom. Den lokala närvaron bidrar med viktig marknadsinformation och möjliggör Kebni’s medverkan i upphandlingar från ett tidigt skede. Den fysiska närheten gör också att Kebni kan besöka kunder ofta och därigenom etablera nära affärskontakter. För att stötta marknadsnätverket ska Kebni succesivt investera i riktade marknadsaktiviteter (så som mässor och digital marknadsföring) i syfte öka varumärkeskännedomen och skapa intresse hos marknaderna. Framtida expansioner till nya länder ska ske i balans med tillväxten hos hemorganisationen för att säkerställa kvalificerad support.

 

Finansiella mål
Kebni’s finansiella mål för 2023-2027 är:

 

  • Att uppnå en nettoomsättning på 150-200 MSEK år 2024 och därefter 20-25% årlig tillväxt
     
  • Att uppnå en EBITDA-marginal på 5-10% samt positivt kassaflöde det finansiella året 2024

Andreas Larsson, CFO, kommenterar:
Våra nya finansiella mål avspeglar att vi nu tar nästa steg på vår resa. Trots att vi nyttjar nuvarande momentum och befinner oss i en påtaglig expansionsfas så är det tydligt att vårt fokus ligger på lönsam tillväxt.”

För mer information, kontakta Kebni Head of Marketing, Communication & Investor Relations Maya Larsson: maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05

Om KebNi AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. www.kebni.com

Kebni – Bringing stability to a world in motion

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Denna information är sådan som KebNi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2022 kl 09.00 CET.