2020.08.06 Press release

KEBNI LISTAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DEN 25 AUGUSTI 2020

KebNi AB (publ) (“KebNi” eller “Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”). I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Nordic Growth Market (“NGM”). Sista dag för handel på NGM Nordic SME är den 24 augusti 2020. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 25 augusti 2020. Aktieägare i KebNi behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Den 21 juli 2020 meddelade Bolaget att man inlett processen med att ansöka om notering på Nasdaq First North, en multilateral handelsplattform (“MTF”) som är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. KebNis aktier handlas idag på NGM Nordic SME. Bolaget har idag erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North.

Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 25 augusti 2020. Handel i Bolagets aktie på NGM Nordic SME kommer att upphöra och sista dag för handel på NGM Nordic SME är den 24 augusti 2020. Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Rulebook samt att (iii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Rulebook.

Vd Carsten Drachmann kommenterar: “Listbytet till Nasdaq First North är ett viktigt steg i vår utveckling mot en ökad internationell profilering och synlighet och stärker våra möjligheter för utveckling och expansion. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden, förbättrad likviditet och underlättar för institutionellt och internationellt ägande i bolaget. Sammantaget ger detta bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för våra aktieägare. NGM har varit en viktig och stark partner i utvecklingen av vårt bolag under de senaste 7 åren, och jag vill skicka ett varmt tack för deras stöd och hjälp med att komma dit vi är idag. ”

KebNi har med anledning av listbytet upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras på Bolagets hemsida senast den 20 augusti 2020. Bolagsbeskrivningen har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

KebNis aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet KEBNI med nuvarande ISIN- kod SE0012904803. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

KebNi har utsett Redeye AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. Synch Advokat AB har agerat legal rådgivare i samband med listbytet.