2023.08.24 Press release, Regulatory, Report

Kebni Halvårsrapport 2023

Under Q2 tog Kebni emot sin andra volymorder från Saab värd 79,8 MSEK, tillsammans med flera nya ordrar från israeliska IAI. I slutet av kvartalet startade produktionen av IMU:er till Saabs NLAW, och förserien levererades i augusti. Försäljningen under första halvåret ökade med 38 % jämfört med föregående år.

Finansiell utveckling Q2

 • Nettoomsättning, 7 392 tkr (7 182 tkr)
 • Rörelseresultat, -11 732 tkr (-5 549 tkr)
 • Periodens resultat, -10 936 tkr (-5 253 tkr)
 • Periodens kassaflöde, -7 747 tkr (21 903 tkr)

Finansiell utveckling H1

 • Nettoomsättning, 18 275 tkr (13 235 tkr)
 • Rörelseresultat, -21 813 tkr (-16 310 tkr)
 • Periodens resultat, -21 165 tkr (-16 945 tkr)
 • Periodens kassaflöde, 291 tkr (16 226 tkr)
   

Viktiga händelser Q2

 • Kebni tar emot sin andra volymorder från Saab värd 79,8 MSEK för IMU:er till NLAW.
   
 • Kebnis nya produktionslokal i Karlskoga, där bland annat produktionen av IMU:erna till Saabs NLAW ska förläggas, färdigställs. Formell invigning tillsammans med representanter från Saab och NLAW-slutkunderna UK MoD (Ministry of Defence) och FMV hölls i juni.
   
 • Kebni erhåller ordrar på Satcom-utrustning värda totalt ca 6 MSEK från israeliska IAI, relaterade till kundens tidigare ordrar på maritima satellitantenner.
 • Kebni uppnår kvalitetscertifieringen ISO 9001.
   
 • Verifiering av Kebni SensAItion avslutades, därmed är produkten redo för serieproduktion.
   

Viktiga händelser efter perioden

 • Kebni genomför riktad emission av aktier som tillför bolaget 29,6 MSEK före transaktionskostnader.
   
 • Kebni erhåller order på sensorenheter för självkörande fordon värd 4,1 MSEK.

VD har ordet

Q2 blev ett kvartal då många viktiga bitar föll på plats. Bland annat kunde produktionen av IMU:er till Saabs NLAW starta, samtidigt som vi tog emot ytterligare en stororder i samma projekt. I augusti levererades de första enheterna till Saab, och en riktad emission genomfördes som ger oss finansiell stabilitet på vägen mot ett kassapositivt 2024.

Andra storordern och påbörjade leveranser i Saab-projektet

Den som följt Kebni en tid har nog haft svårt att missa Saab-projektet, där Kebni 2020 i internationell konkurrens valdes ut för att utveckla en ny skräddarsydd IMU till Saabs antitankmissil NLAW. Sedan Ukraina-krigets utbrott, vilket kraftigt accelererade utvecklingsfasen för att möta den ökade efterfrågan på NLAW, har projektet varit Kebnis enskilt högsta prioritet. Att på mycket kort tid utveckla en så avancerad produkt har varit krävande och inneburit svåra omprioriteringar, samtidigt som affären skapat otroliga möjligheter. Det har därför varit det strategiskt och affärsmässigt rätta att låta Saab-projektet få högsta prioritet, även om det inneburit att andra planerade aktiviteter tillfälligt fått stå tillbaka. Under våren har fokus och resurser framförallt gått till  förberedelserna inför produktions- och leveransstart för den första volymordern som vi tog emot i fjol.

I slutet av Q2 uppnåddes flera viktiga milstolpar i projektet. Efter färdigställandet och invigningen av vår nya produktionslokal i Karlskoga, ett event som bland annat gästades av representanter från Saab och NLAW-slutkunderna UK MoD och FMV, kunde produktionen starta i juni. Förserien har sedan dess framgångsrikt producerats och leveranser påbörjats till Saab. Fokus ligger nu på att öka produktionstakten och uppnå ett jämt flöde från underleverantörer, genom vår process och vidare till kund.

Fler framsteg inom Inertial Sensing

Saab-projektet är emellertid inte det enda projekt som tagit viktiga steg framåt under Q2. Utvecklingen av den nya produktlinjen Kebni SensAItion, som bromsats in till

förmån för Saab-projektet, har nu slutförts. Produkten är verifierad och nu väntar industrialiseringen. De första serietillverkade enheterna kommer att produceras under hösten, följt av officiell lansering. Dessutom stärkes vårt långsiktiga samarbete med ett ledande gruvindustribolag ytterligare under sommaren, genom en ny order på kundanpassade IMU:er värda 4 MSEK. Dessa IMU:er är en nyckelkomponent för navigation i kundens självkörande gruvfordon och ska produceras och levereras under 2023 och 2024. Utsikterna för fler ordrar och ett utökat samarbete med kunden är från vårt perspektiv mycket goda.

Spännande möjligheter på Satcom-sidan

Samarbetet med vår långsiktiga kund IAI, ett av världens ledande försvars- och rymdföretag, fortsätter utvecklas i positiv riktning. Ett antal stabiliserade maritima Satcom-antenner levererades i juni, samtidigt som orderboken utökats med ytterligare Satcom-ordrar från IAI värda drygt 6 MSEK. Samtal förs just nu med flera andra stora aktörer i försvars- och myndighetssektorn, som alla visar stort intresse för Kebni’s Satcom-lösningar och det värde Kebnis unika kompetens kan tillföra på dessa arenor som ställer marknadens högsta krav på kvalitet och precision.

Finansiell stabilitet

I början av augusti genomfördes en riktad emission som tillförde Kebni 29,6 MSEK innan transaktionskostnader, i vilken bland annat Tedde Jeansson, Molcap Invest AB (publ), Erik Mitteregger och fonden Redeye High Quality klev in i bolaget. Emissionen ger en finansiell stabilitet som skapar goda förutsättningar för oss att utnyttja det affärsmomentum vi just nu upplever. Likviden kommer framför allt att användas för att öka vår produktionskapacitet och intensifiera våra försäljningsaktiviteter. Jag kan också med glädje konstatera att emissionen genomfördes på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt vilket är positivt både för aktieägarna och för oss som bolag, som nu fått arbetsro och möjlighet att fokusera fullt ut på verksamheten och våra kunder.

Vi har siktet fast inställt på målen att uppnå positivt kassaflöde och 150-200 MSEK i nettomsättning under 2024. Jag är övertygad om att nyckeln för att ta oss dit finns i den enorma kompetens och glöd som jag ser hos mina kollegor varje dag. Vi har under det senaste året dessutom utmanat varandra att bli ännu bättre och uppnå en högre nivå av ordning och reda. Det ledde till att vi innan sommaren kunde berätta om vår nya ISO 9001-certifiering, ett kvitto för oss och våra kunder på att vi har ett kvalitetssystem att vara stolta över. Jag ser nu fram emot en höst där vi utvecklar våra nuvarande affärer och relationer, tar oss an nya spännande projekt och fortsätter bygga det långsiktigt stabila och lönsamma Kebni tillsammans.

Torbjörn Saxmo, VD

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här.

För mer information, kontakta Kebni Head of Marketing, Communication & Investor Relations Maya Larsson: maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05

Denna information är sådan som KebNi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl 07:50 CET.

Om Kebni AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. www.kebni.com