2021.02.17 Press release, Regulatory

KEBNI GENOMFÖR NYEMISSION OM DRYGT 12 MKR OCH ERHÅLLER ÅTAGANDEN OM YTTERLIGARE DRYGT 26 MKR, TILLSAMMANS DRYGT 38 MKR – FÅR KAPITAL FÖR UPPVÄXLING INOM OMRÅDET TRÖGHETSSENSORER

Styrelsen i KebNi AB (publ) förstärker ägarbasen genom en riktad nyemission om drygt 12 Mkr och åtaganden från investerare att teckna för ytterligare drygt 26 Mkr i eventuell framtida riktad emission. Med detta erhåller KebNi nödvändigt kapital för uppväxling inom affärsområdet Inertial Sensing for Inertial Measuring Units (IMU:er)

Stockholm, 17 februari 2021 – Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 13 maj 2020 har styrelsen i KebNi AB (publ) idag fattat beslut om en riktad kontant nyemission av 10 556 969 B-aktier. Teckningskursen har fastställts till 1,15 kronor per aktie. Nyemissionen har tecknats av Jan Robert Pärsson och Jan Wäreby, varav den största teckningen utgörs av Jan Robert Pärsson med en investering på cirka 12 Mkr.

Därutöver har ett antal svenska institutionella och privata investerare åtagit sig att teckna motsvarande 22 800 000 B-aktier till kursen 1,15 kronor per aktie i en planerad ytterligare riktad nyemission som dock förutsätter beslut om utökning av gränserna för aktiekapital vid extra bolagsstämma den 10 mars 2021. Sådan andra nyemission ska beslutas senast den 15 mars 2021.

Genom den idag beslutade nyemissionen kommer KebNi att tillföras cirka 12,1 Mkr före transaktionskostnader. Om KebNis styrelse väljer att genomföra den ytterligare nyemissionen, och bolagsstämman fattar erforderliga beslut, kommer KebNi att tillföras ytterligare cirka 26 Mkr från de investerare som idag åtagit sig att teckna den andra emissionen tillsammans med dagens nyemission om cirka 38,3 Mkr. Teckningskursen på 1,15 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de 15 senaste handelsdagarna, samt en premium om cirka 21 procent jämfört med priset 0,95 kr per aktie för den större blockpost som exekverades den 5 februari 2021. Priset har fastställts genom ett accelererat “bookbuilding”-förfarande arrangerat av G&W Fondkommission och bedöms ha skett på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda och stärka ägarbasen med en tydlig långsiktig ankarinvesterare samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare likviditet.

Efter den första nyemissionen kommer det totala antalet aktier i KebNi att uppgå till 73 945 302 och röster i KebNi att uppgå till 76 603 020 och aktiekapitalet kommer att ha ökat till 5 063 031 SEK vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 14,3 procent baserat på det totala antalet aktier i KebNi efter transaktionen. Om även den andra emissionen genomförs kommer det totala antalet aktier i KebNi att uppgå till 96 745 302 och röster i KebNi att uppgå till 99 403 020 och aktiekapitalet kommer att ha ökat till 6 624 146 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 23,6 procent baserat på det totala antalet aktier i KebNi efter transaktionen. Smärre justeringar av antalet aktier och aktiekapital kan komma att ske inför registrering på Bolagsverket.

Kort om Ankarinvesteraren

Jan Robert Pärsson har förutom en bakgrund som forskare på Handelshögskolan i Stockholm och lärare på IFL, ett långt förflutet som Londonbaserad företagskonsult och företagsutvecklare för svenska börsbolag. Under sin tid i UK (1980 – 2007) etablerade, rekonstruerade och/eller sålde han på uppdragsbasis 9 svenskrelaterade företag i UK. via eget bolag, Nordic Ventures Ltd.

För svenska exportföretags räkning arbetade han också med finansierings- och etableringssatsningar i Egypten, Libyen och i gulfstaterna. Jan Robert Pärsson besitter därmed kvalificerade kunskaper inom projektfinansiering, internationell marknadsföring, förhandling, och företagsutveckling, samt har gedigen erfarenhet på exekutiv nivå inklusive kvalificerat styrelsearbete.

Efter 28 år i London återvände han till Stockholm 2007. Genom eget konsultbolag Navigator Management & Venture Partners AB investerade han i och tog ordförandeuppdrag samt operativa ledningsuppdrag för svenska bolag i tidig fas, bland annat för Conflux AB. Styrelsen i KebNi AB (publ) gör därför bedömningen att Jan Robert Pärsson med sin bakgrund utgör utmärkt ankarinvesterare samt partner i utvecklingen av KebNi.

Jag ser KebNi som en oslipad diamant med förutsättningar att via organisk tillväxt, väldefinierade marknadssatsningar samt fortsatta företagsförvärv, kunna bli en viktig aktör på den internationella marknaden för såväl rörelsesensorer, IMU:er, som för avancerade antennlösningar. Jag värdesätter därvid särskilt den stora kompentens och erfarenhet inom både nationell och internationell försäljning av högteknologiska system som vår nytillträdde VD Torbjörn Saxmo besitter”, kommenterar Jan Robert Pärsson.

“Jan Roberts mångåriga erfarenhet från strategiarbete och operativ styrning av förändringsarbete i teknikföretag i Sverige och utomlands innebär ett viktigt tillskott till KebNis resurser”, framhåller KebNis VD Torbjörn Saxmo.

Syftet med kapitalanskaffningen

Som tidigare meddelats i pressmeddelande kl. 18:13 har styrelsen i KebNi nu valt att öka takten i utvecklingen av KebNis affärsområden med särskild tonvikt på potentialen inom affärsområdet IMU:er, varvid en förstärkning av KebNis kapitalbas har bedömts vara av stor vikt. Inför möjligheten att ta större affärer på IMU-området vill KebNi investera ytterligare för att bredda och fördjupa produktportföljen. KebNis styrka är kundanpassade och robusta IMU:er som kan fungera under mycket krävande förhållanden. KebNis IMU-försäljning fokuserar mot avancerade system gentemot militära och statliga segment globalt, men också mot mycket avancerade system inom den kommersiella industrin. KebNi ser nu behov globalt för mer avancerade applikationer på IMU området och vill därför göra vissa investeringar för att kunna möta dessa behov och därmed möjliggöra viktiga nya affärer.