2022.03.28 Press release, Regulatory

KebNi genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 43,5 MSEK och fulltecknad riktad emission om cirka 10 MSEK

Styrelsen för KebNi AB (publ) (”KebNi” eller ”Bolaget”) har beslutat att, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 20 maj 2021, genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) om initialt cirka 43,5 MSEK och en riktad emission (den ”Riktade emissionen”) om cirka 10 MSEK. Företrädesemissionen och den Riktade emissionen tillför, vid full teckning, KebNi initialt cirka 53,5 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras, genom Företrädesemissionen av units, teckningsoptioner vilka under januari 2023, vid fullt utnyttjande, kan tillföra KebNi ytterligare högst cirka 32,2 MSEK. Den sammanlagda emissionslikviden (”Kapitaliseringen”), inräknat både den Riktade emissionen och Företrädesemissionen med vidhängande teckningsoptioner, uppgår till cirka 85,7 MSEK före emissionskostnader. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption, till en teckningskurs om 0,45 SEK, motsvarande 0,45 SEK per aktie. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har KebNi ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 25,8 MSEK samt en så kallad toppgaranti om 6,5 MSEK. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 85 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande teckningsförbindelser och bottengarantin, 100 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Dessutom har Bolaget upptagit ett brygglån av Erik Penser Bank AB om högst 8,0 MSEK vilket återbetalas när emissionslividen erhållits.

Bakgrund och motiv i sammandrag

KebNi är ett teknikbolag verksamt inom två produktområden, satellitkommunikation (Satcom) och tröghetssensorer (Inertial Sensing). Bolaget är uppdelat i tre affärsområden: Satcom Maritime för marina satellitantenner, Satcom Land för landbaserade satellitantenner samt Inertial Sensing som levererar tröghetssensorsystem (Inertial Measuring Units) med ett brett applikationsområde.

KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Produkterna används huvudsakligen i lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering, styrning och stabilisering. Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 bedömer Bolaget att det kommer bli en ökad efterfrågan på försvarsmateriel i Europa vilket kan komma att påverka KebNis verksamhet. Sedan juni 2020 utvecklar KebNi en IMU-komponent till nästa generation av SAAB Dynamics anti-tankvapen NLAW (Robot 57).

I syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, samt möjliggöra för KebNi att möta en ökad efterfrågan på Bolagets produkter, har KebNis styrelse beslutat att genomföra Företrädesemissionen som vid full teckning initialt tillför Bolaget en emissionslikvid om cirka 43,5 MSEK före emissionskostnader. I samband med Företrädesemissionen genomför Bolaget även den Riktade emissionen till utvalda kapitalstarka investerare i syfte att ytterligare stärka Bolagets rörelsekapital och ta tillvara intresse från parter som inte är garanterade tilldelning i Företrädesemissionen. Den Riktade emissionen avser 22 160 000 B-aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen och tillför Bolaget en emissionslikvid om cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Grunden för teckningskursens beräknande i den Riktade emissionen är det pris som bestämts i Företrädesemissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets styrelse i samband med Företrädesemissionen har velat ta tillvara intresse från externa långsiktiga investerare, varav flera tidigare varit engagerade i Bolagets IMU-verksamhet, vilka inte är garanterade tilldelning i Företrädesemissionen. Den Riktade emissionen och Företrädesemissionen tillför, vid full teckning, KebNi initialt cirka 53,5 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras, genom Företrädesemissionen av units, teckningsoptioner vilka under januari 2023, vid fullt utnyttjande, kan tillföra KebNi ytterligare högst cirka 32,2 MSEK.

Nettolikviden från Kapitaliseringen avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Investera i produktionskapacitet inom IMU-området: cirka 30 procent
  • Vidareutveckling av produkter och produkttillämpningar: cirka 20 procent
  • Ökade satsningar inom marknadsföring och försäljning: cirka 20 procent
  • Återbetalning av brygglån: cirka 20 procent
  • Strategiska partnerskap: cirka 10 procent

VD, Torbjörn Saxmo, Kommenterar:

”Under det senaste året har vi förstärkt Bolagets försäljningskapacitet och geografiska närvaro genom utökad säljstyrka och strategiska samarbeten. Genom denna kapitalisering säkerställs KebNis leverans- och produktionskapacitet, något som uppskattas av våra samarbetspartners och kunder. Vi är verksamma på marknaden för försvarsmateriel och den senaste tidens geopolitiska utveckling gör att vi behöver ha finansiellt utrymme att agera proaktivt och långsiktigt. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från befintliga aktieägare och nyvunna investerare – genom den fullt säkerställda företrädesemissionen och den riktade emissionen kan vi i ledningen fokusera på att utveckla Bolaget vidare och på så sätt skapa aktieägarvärde på lång sikt.”

Villkor för Företrädesemission

Styrelsen för KebNi beslutade den 28 mars 2022, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 20 maj 2021, att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av units. En (1) unit består av en (1) nyemitterad B-aktie och en (1) vidhängande teckningsoption. Teckning kan endast ske av hela units, vilket innebär att aktier eller teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig. Den som på avstämningsdagen den 3 maj 2022 är registrerad som aktieägare i KebNi, oavsett aktieslag, har företrädesrätt att teckna nyemitterande units i KebNi. Baserat på totalt antal utstående aktier i KebNi per idag, omfattar Företrädesemissionen högst 96 745 302 aktier och 96 745 302 teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår till 0,45 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,45 SEK per aktie, och innebär att KebNi som högst kan tillföras cirka 43,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 5 maj – 19 maj 2022. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter ska ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 5 maj – 16 maj 2022.

Tre (3) teckningsoptioner berättigar, under perioden 16 januari – 27 januari 2023, till teckning av en (1) ny B-aktie i KebNi till ett lösenpris motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för KebNis aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 2 januari – 13 januari 2023, dock lägst 0,45 SEK och högst 1,00 SEK per aktie. Detta innebär att KebNi, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare högst cirka 32,2 MSEK före emissionskostnader.

För det fall samtliga units inte tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 3 maj 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har KebNi ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 25,8 MSEK samt en så kallad toppgaranti om 6,5 MSEK.

Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 85 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande teckningsförbindelser och bottengarantin, 100 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Emissionsgarantier har avtalats skriftligen. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om 10 procent av garanterat belopp. Garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som planeras offentliggöras omkring den 3 maj 2022.
 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
2 maj 2022 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
3 maj 2022 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
3 maj 2022 Offentliggörande av prospekt
4 maj 2022         Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
5 – 16 maj 2022 Handel med uniträtter vid Nasdaq First North Growth Market
5 – 19 maj 2022 Teckningsperiod
24 maj 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Baserat på det utstående antalet aktier per idag, ökar aktiekapitalet i Bolaget genom Företrädesemissionen med högst 6 624 146,08 SEK, från 6 624 146,08 SEK till 13 248 292,16 SEK, genom utgivande av högst 96 745 302 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 96 745 302 till högst 193 490 604 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 50 procent av kapital och 49,3 procent av röster.

Vid full anslutning i den Riktade emissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 22 160 000 till 215 650 604 aktier och aktiekapitalet med 1 517 294,11 SEK till 14 765 586,27 SEK. De båda Nyemissionerna, inräknat full anslutning i Företrädesemissionen samt full anslutning i den Riktade emissionen, motsvarar en total utspädningseffekt om 55,1 procent av kapital och 54,5 procent av röster.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner i Företrädesemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i KebNi kommer antalet aktier att öka med ytterligare 32 248 434 till totalt 247 899 038 aktier och aktiekapitalet att öka med 2 208 048,69 till totalt 16 973 634,97 SEK. Utspädningseffekten, för den händelse den Riktade emissionen, Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 61 procent av kapital och 60,3 procent av röster.

Antalet aktier som ges ut i Företrädesemissionen är baserat på antalet utstående aktier i Bolaget per dagens datum. Skulle ytterliggare aktier tillkomma i Bolaget till följd av utnyttjade av teckningsoptioner under tiden fram till och med avstämningsdagen kommer antalet aktier i Företrädesemissionen att öka i motsvarande mån.

Brygglån

För att fortsätta hålla högt tempo i verksamhetsutvecklingen innan emissionslikvid erhålls har Bolaget upptagit ett brygglån från Erik Penser Bank AB om högst 8,0 MSEK. Brygglånet löper med en årsränta om 8 procent.

Ändring i KebNis finansiella kalender

Med anledning av Kapitaliseringen har Bolaget beslutat att senarelägga sin årsstämma samt tidigarelägga rapporten för det första kvartalet 2022. Årsstämman planeras att hållas den 28 juni 2022 och kallelse till årsstämman skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet. Rapporten för det första kvartalet 2022 planeras att offentliggöras den 2 maj 2022.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB är finansiell respektive legal rådgivare till KebNi i samband med Kapitaliseringen.
 

Denna information är sådan som KebNi AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 kl. 23:15 CET.

Kontakt

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

David Svenn, Styrelseordförande

E-post: david.svenn@annoadvokater.se

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i KebNi AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja nya aktier, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTU och uniträtterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av KebNi  har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.