2023.08.09 Press release, Regulatory

Kebni genomför en riktad emission av aktier

Styrelsen för KebNi AB (publ) (“Kebni” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2023, beslutat att genomföra en riktad emission av 24 650 411 B-aktier till en kurs om 1,20 SEK per aktie (“Den Riktade Emissionen”). Bolaget kommer därigenom att tillföras cirka 29,6 miljoner kronor kontant före transaktionskostnader. Priset i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar med deltagande investerare och motsvarar en rabatt om 7,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen den 9 augusti 2023.

Aktierna i den Riktade Emissionen erbjöds och tilldelades svenska professionella och institutionella investerare. De största nya investerarna är Tedde Jeanssen, Redeye High Quality, Erik Mitteregger och Molcap Invest AB. Bolagets två största aktieägare, Anders Danielsson och Jan Pärsson, deltog i den Riktade Emissionen och kunde därigenom säkerställa att årsstämmans bemyndigande utnyttjades fullt ut. Andra nuvarande ägare i Kebni som deltar i den Riktade Emissionen inkluderar Max Mitteregger, Martin Elovsson, Johnny Nätbring, Fagergrens Konsult AB, Sven-Olof Hagelin, Marcus Royson och Viktor Westman, vilka ingick i det investeringskonsortium som kontaktade bolaget inför denna transaktion. Samtliga investerare har åtagit sig att inte sälja eller överlåta de tecknade aktierna i Bolaget under 90 kalenderdagar efter likviddagen för den Riktade Emissionen. Den fullständiga investerarlistan är:

 

Namn/ Bolag

Antal tecknade aktier

Tedde Jeansson

4 000 000

Molcap Invest AB (publ)

3 000 000

Erik Mitteregger

2 500 000

Redeye High Quality

2 500 000

Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB

1 250 000

Tiliaflore Holding AB

1 666 667

Stefan Hansson

1 150 000

Patrick Bergström

1 000 000

Jan Pärsson

888 706

Anders Danielsson Trä AB

888 705

Sven-Olof Hagelin

850 000

Gerhard Dal

833 333

Marcus Royson

833 000

Fredrik Van Der Veer

500 000

Erik Eurenius

500 000

Per Vasilis

500 000

Martin Elovsson

420 000

Johnny Näbring

420 000

Fagergrens Konsult AB

400 000

Ageskär Invest AB

300 000

Viktor Westman

250 000

 

 

Totalt

24 650 411

 

Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen beslutade dock att genomföra en riktad emission i stället för en företrädesemission av tids- och kostnadsbesparingsskäl, vilket förväntas gynna samtliga aktieägare. Styrelsen bedömer att det för närvarande, och av flera skäl, är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission är väsentligt dyrare för Bolaget och för aktieägarna. En företrädesemission skulle också ta betydligt längre tid att genomföra och skulle innebära en betydande osäkerhetsfaktor gällande utfallet, vilket skulle kunna minska Bolagets finansiella flexibilitet och hindra Bolaget från att utnyttja potentiella affärsmöjligheter i den nuvarande volatila finansiella miljön. Vidare önskar Bolaget utöka och stärka sin bas av finansiellt starka aktieägare samt att ytterligare stärka likviditeten i Bolagets aktie. Mot denna bakgrund är det styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens bedömning är att emissionskursen i den Riktade Emissionen är marknadsmässig då den fastställts genom förhandlingar och återspeglar rådande marknadsförhållanden och investerarnas efterfrågan.
 

Nettolikviden från den Riktade Emissionen kommer att stärka Bolagets rörelsekapital och göra det möjligt för Bolaget att möta en ökad efterfrågan på Bolagets produkter. Mer specifikt kommer likviden att användas för att öka produktionskapaciteten i Karlskoga, som behövs för att leverera nyligen bekräftade order och den förestående lanseringen av produktlinjen SensAItion. Likviden kommer också att användas för att intensifiera försäljningsaktiviteterna för att kapitalisera på den ökade efterfrågan på bolagets produkter.
 

Till följd av den Riktade Emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka från 246 504 119 aktier till 271 154 530 aktier fördelat på 295 302 A-aktier och 270 859 228 B-aktier och Bolagets aktiekapital ökar från 16 878 124,9325 kronor till 18 565 937,6342 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om 9,1 procent av aktierna och 9,0 procent av rösterna i förhållande till det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Synch Advokat AB är legal rådgivare till Kebni och Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn Saxmo, VD

torbjorn.saxmo@kebni.com / +46 (0)709 16 14 82

Andreas Larsson, CFO
andreas.larsson@kebni.com / +46 (0)70 971 00 51

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Denna information är sådan som KebNi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2023 kl 21:55 CET.

Om Kebni AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. www.kebni.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Kebni AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

 

Värdepapper som här omnämns har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Riktade Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

 

Värdepapper som här omnämns har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

 

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.