2024.02.16 Press release, Regulatory, Report

Kebni Bokslutskommuniké 2023

Kebni hade sitt starkaste kvartal genom tiderna, med en kraftig omsättningsökning som gör Q4 2023 större än helåret 2022. En tredje uppföljningsorder från Saab, tillsammans med framgångsrik produktionsuppdragning, ger förutsättningar för tillväxt och lönsamhet.

Finansiell utveckling Q4

 • Nettoomsättning, 37 403 tkr (5 402 tkr)
 • Periodens EBITDA, -4 881 tkr (-18 114 tkr)
 • Justerat EBITDA, -2 006 tkr (-15 585 tkr)
 • Rörelseresultat, -6 448 tkr (-35 920 tkr)
 • Periodens resultat, -6 779 tkr (-36 566 tkr)
 • Periodens kassaflöde, -9 240 tkr (-14 858 tkr)

Finansiell utveckling 2023

 • Nettoomsättning, 65 532 tkr (26 278 tkr)
 • Periodens EBITDA, -30 077 tkr (-39 439 tkr)
 • Justerad EBITDA, -27 202 tkr (-36 910 tkr)
 • Rörelseresultat, -38 734 tkr (-63 876 tkr)
 • Periodens resultat, -39 042 tkr (-63 983 tkr)
 • Periodens kassaflöde, 9 647 tkr (-3 859 tkr)
   

Viktiga händelser Q4

 • Kebni erhåller order värd 58 MSEK på IMU:er till Saabs NLAW
   
 • Kebni erhåller order på en testenhet av Kebni SensAItion INS (Inertial Navigation System) från RV Connex som del i nytt samarbetsavtal

Viktiga händelser efter perioden

 • Kebnis CFO Andreas Larsson meddelar att han på egen begäran lämnar sin roll, med sista arbetsdag 23 april 2024
   

VD har ordet

Q4 blev det enskilt bästa kvartalet i bolagets historia, med en omsättning som väsentligt överstiger helåret 2022. Jag kan med stolthet konstatera att vi nu på allvar börjar se den stora vändningen, inte bara i våra aktiviteter utan också i omsättning och resultat. Och med en orderstock på över 200 MSEK och IMU-produktionen i gång är vi på god väg mot de strategiska målen för 2024.

Ökad produktionstakt i Saab-projektet

Kebni har utvecklat en skräddarsydd IMU till Saab’s NLAW, vilken vi nu kontinuerligt producerar och levererar till Saab. Sedan produktionsstarten i somras har vi kunnat öka produktionstakten snabbt, mycket tack vare vår personals kompetens och goda förmåga att förutse och eliminera risker redan innan de inträffar. Flödet från underleverantörer, genom vår produktionsapparat och vidare till Saab går smidigare och mer effektivt för varje dag. Kundens slutverifiering gjordes i november, och utvecklingsteamet fokuserar nu på efterföljande produktuppdateringar, vilket är ett naturligt steg i denna typ av utveckling. Sett över hela kvartalet håller vi fortfarande ett betryggande avstånd till produktionens totala maxkapacitet, oavsett produktmix.

Den tredje uppföljningsordern på 58 MSEK från Saab i december är för oss en tydlig indikation på en stark och långsiktig relation. Inspirerade av den framgång vi uppnått i NLAW-projektet arbetar vi nu aktivt med att hitta nya samarbetsprojekt med både befintliga och nya kunder.

Kebni SensAItion: Tillväxt, affärsmöjligheter och ny variant

Intresset för vår produktfamilj Kebni SensAItion fortsätter att växa på marknaden. Just nu pågår diskussioner kring flera affärsmöjligheter med betydande potential, och förserieenheter testas just nu hos ett antal av dessa kunder. Vi arbetar samtidigt med förberedelser inför serieproduktion och söker långsiktiga samarbeten med produktionspartners och underleverantörer. En ny produktvariant, Kebni SensAItion AHRS (Attitude and Heading Reference System) är färdig inom kort. AHRS-funktionalitet, som används bl.a. i drönare och andra flygande farkoster, kommer att stärka och bredda vårt
erbjudande ytterligare.

Internationellt intresse för Kebnis Satcom-lösningar
Under hösten genomförde vi en demoturné i Europa med Kebni Satmission, vår antenn för landgående fordon, vilket generade intresse. Möten med flera stora internationella mediakunder är planerade under våren. Dialoger med asiatiska Satcom-kunder pågår rörande både Kebni Satmission och vår maritima antenn Kebni Gimbal.

Säkrare byggställningar med Kebnis sensorteknik

Säkerhetsfrågan inom byggbranschen, särskilt gällande byggnadsställningar, är dessvärre mer aktuell än någonsin på grund av de många byggställningsolyckor som nyligen inträffat både i Sverige och globalt. Det understryker det kritiska behovet av ett pålitligt system för att förebygga sådana olyckor, och det är precis vad vårt Joint Venture, ScaffSense, ska lösa med hjälp av smart sensorteknik. Just nu verifieras tekniken som är kärnan i produkten inför stundande pilotprojek.

Organisationsutveckling och tillväxtförberedelser

Under kvartalet har arbetet fortsatt med att rusta organisationen inför den kommande tillväxtresan och för att fortsatt möta högt ställda krav från stora kunder. Kostnadsreduktioner och etablering av ramavtal med såväl kunder som underleverantörer prioriteras högt. Produktionen av Kebni Gimbal, som tidigare skett hos underleverantör, flyttas inhouse vilket ger många operativa fördelar. Viktiga digitala verktyg, som CAD-verktyg, PDM-verktyg och CRM-system, implementeras i hela organisationen. Under Q4 fusionerades även två av våra dotterbolag in i moderbolaget. Allt detta för ökad effektivitet och kvalitet.

Kebni är på en fantastisk resa. Det är värt att minnas att vi är ett litet bolag, som utvecklar avancerade produkter till stora, välrenomérade internationella kunder, och det på ett förtroendeskapande och långsiktigt sätt. Det är något att vara stolt över.

Torbjörn Saxmo, VD

För mer information, kontakta:
Maya Larsson, Head of Marketing, Communication & Investor Relations
maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här

Denna information är sådan som Kebni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl 07:30 CET.

Om Kebni AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, navigering och satcom. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com