2020.11.04 Press release

KEBNI AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTFALL AV GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION

KebNi AB (publ) (“KebNi” eller “Bolaget”) tillförs cirka 45 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission av aktier vars teckningsperiod löpte ut 30 oktober 2020. Utfallet visar att 6 273 741 aktier, motsvarande cirka 19 % av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt. Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt om 569 674 aktier, motsvarande cirka 2 % av emissionen. I enlighet med ingångna garantiåtaganden tecknas således 23 183 254 aktier, motsvarande cirka 69 % av emissionen, av garanter.

Stockholm, Sverige, 4 november 2020 – Genom företrädesemissionen tillförs KebNi cirka 45 MSEK före avdrag för emissionskostnader

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades i samband med företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

“Efter ett turbulent år med omständigheter som har påverkat bolag på global basis är vi nu mycket glada att stå starkt rustade för att fortsätta vår tillväxtresa och bygga värde för såväl våra kunder som våra aktieägare. Med kapitalet som vi nu tillförs kan vi fortsätta arbeta fokuserat mot våra strategiska mål. Jag vill tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och hälsa våra nytillkomna aktieägare varmt välkomna!”, kommenterar Carsten Drachmann, verkställande direktör i KebNi.

Aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i KebNi att uppgå till 63 388 333 aktier och aktiekapitalet att uppgå till cirka 4 340 199,16 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när emissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Rådgivare

Redeye Aktiebolag agerar finansiell rådgivare och Synch Law agerar legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser

Redeye AB är Certified Adviser för KebNi. Kontaktuppgifter till Redeye AB: tel. +46 (0)8 121 576 90, e-mail certifiedadviser@redeye.se.