2021.03.12 Press release

KebNi AB (publ): Beslut om tidigare aviserad riktad emission av aktier

Styrelsen i KebNi AB genomför tidigare aviserad riktad emission om ca 26 Mkr efter den extra bolagstämmans godkännande av ändring av bolagsordningen. Tillsammans med emissionen som genomfördes den 17 februari 2021 tillförs KebNi drygt cirka 38 Mkr.

Stockholm, 12 mars 2021Som informerats om genom pressmeddelande den 17 februari 2021 har bolaget, (utöver genomförandet av en emission om drygt 12 Mkr samma dag) genom särskilda åtagande från en krets investerare säkrat 26 Mkr som likvid för 22 800 000 nya B-aktier i bolaget, att emitteras så snart den extra bolagstämman den 10 mars 2021 godkänt ändring av bolagsordningen där såväl aktiekapitalets gränser som det högsta antalet aktier som kan ges ut av bolaget justerats för att möjliggöra emissionen. Som meddelades genom kommuniké från den extra bolagstämman den 10 mars 2021, har sådant beslut om ändring av bolagsordningen nu fattas.

Eftersom ovan förutsättningar har uppfyllts har styrelsen idag beslutat att, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämma den 13 maj 2020 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 22 800 000 B-aktier för 1,15 kronor per B-aktie till ovan nämnda krets av investerare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare likviditet. Som meddelats tidigare motsvarar teckningskursen på 1,15 kronor per aktie en rabatt om cirka 10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de 15 senaste handelsdagarna närmast före den 15 februari 2021, då åtagandena ingicks, samt en premie om cirka 21 procent jämfört med priset 0,95 kr per aktie för den större blockpost som exekverades den 5 februari 2021. Priset i såväl den förra emission av den 17 februari som dagens emission har fastställts genom ett gemensamt accelererat “bookbuilding”-förfarande för bägge emissionerna arrangerat av G&W Fondkommission och bedöms således ha skett på marknadsmässiga villkor.

Efter dagens emission kommer det totala antalet aktier i KebNi att uppgå till 96 745 302 och det totala antalet röster i KebNi kommer att uppgå till 99 403 020. Aktiekapitalet kommer att ha ökat till 6 624 146 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 23,6 procent baserat på det totala antalet aktier i KebNi omedelbart före emissionen, och totalt 34,5 procent genom dagens emission i kombination med den emission som beslutades den 17 februari 2021. Smärre justeringar av antalet aktier och aktiekapital kan komma att ske inför registrering på Bolagsverket.

Ytterligare information finns att tillgå i bolagets pressmeddelanden avseende emissionerna från den 17 februari 2021.