2022.06.28 Press release, Regulatory

KebNi AB (publ.) – Årsstämmokommuniké

Stockholm, 28 juni 2022 – KebNi AB (publ.) genomförde idag den 28 juni 2022 sin årsstämma för räkenskapsåret 2021. Platsen var Scandic Victoria Tower, Kista. En sammanfattning av aktieägarnas viktigaste beslutspunkter under stämman är:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa de i Bolaget respektive koncernens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningar.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att årets resultat jämte tidigare balanserade medel i Bolaget, tillhopa uppgående till ett belopp om ca 67 012 000 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkande, styrelsens ledamöter och den verkställande direktörens ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, men att samtliga övriga aktieägare på stämman biträdde beslutet.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade att omvälja Anders Björkman, Magnus Edman och Jan Wäreby som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att välja Anders Björkman till styrelsens ordförande. Beslutades även om nyval av Johan Hårdén och Daniel Rudklint till ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) AB som revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till ordinarie ledamöter med 100 000 SEK vardera och med 200 000 SEK till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Införande av Incitamentsprogram 2022/2025

Årsstämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en emission av högst 4 514 781 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, ASTGW AB, org.nr 559218-8881, (”Dotterbolaget”).

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt till teckning av en B aktie i Bolaget under tiden från och med den 15 augusti 2025 till och med den 15 oktober 2025. Stämman beslutade också att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 4 514 781 teckningsoptioner i bolaget av serie 2022/2025 till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget (”Deltagarna”), eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2022/2025.

Följande principer ska gälla för olika tilldelningskategorier: (i) VD: högst 836 071 teckningsoptioner (ii) ledningsgrupp och nyckelpersoner: högst 2 675 426 teckningsoptioner motsvarande högst 334 428 teckningsoptioner per Deltagare; samt (iii) övriga anställda: högst 1 003 285 teckningsoptioner motsvarande högst 66 886 teckningsoptioner per Deltagare.

Det maximala antalet tillkommande B aktier beräknas uppgå till högst 4 514 781 stycken motsvarande ca 2,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 309 126,81 kronor.

Det noteras att Bolaget under våren haft ett erbjudande med en företrädesemission med därtill knutna teckningsoptioner (”Erbjudandet”), se prospekt daterat 3 maj 2022. För det fall Erbjudandet blir fulltecknat och samtliga till Erbjudandet vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till totalt 225 739 038 aktier. Utspädningen genom Incitamentsprogrammet uppgår då till ca 2 procent.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier och aktiekapital.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

Samtliga beslut vid årsstämman fattades enhälligt.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82