2021.02.05 Press release, Regulatory

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I KEBNI AB (PUBL)

Aktieägarna i KebNi AB (publ), org. nr. 556943-8442 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 mars 2021 kl. 10.00 på Scandic Victoria Tower Hotel, Aren Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 mars 2021; samt

ii. anmäla sin avsikt att delta vid den extra bolagsstämman senast onsdagen den 3 mars 2021. Anmälan görs via e-post till emma.lundberg@synch.law eller skriftligen till Synch Advokat AB, Att. Emma Lundberg, Box 3631, 103 59 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal eventuella biträden anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid den extra bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 4 mars 2021 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.kebni.se och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På den extra bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalsgränser och antal aktier.

8. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antalet styrelseledamöter.

9. Beslut om införande av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

10. Beslut om val av ny styrelseledamot.

11. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning avseende aktiekapitalsgränser och antal aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av §4 i bolagsordningen genom höjning av nuvarande gränserna för antal aktier (idag lägst 18 750 000 och högst 75 000 000) och aktiekapital (idag lägst 1 283 811,579980 och högst 5 135 246,319920) till följande:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 313 606,908733 kronor och högst 17 254 427,634931 kronor.

Det totala antalet aktier ska vara lägst 63 000 000 och högst 252 000 000. Aktier kan ges ut i två (2) slag, serie A och serie B. Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000. Antalet B-aktier ska vara lägst 62 850 000 och högst 251 400 000. Varje A-aktie medför tio (10) röster. Varje B-aktie medför en (1) röst.

Beslutar bolaget om att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företräde att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

För giltigt beslut av den extra bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Punkt 8 – Beslut om ändring av antalet tillåtna styrelseledamöter

Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av §5 i bolagsordningen genom höjning av nuvarande antalet tillåtna styrelseledamöter (idag lägst 3 och högst 5) samt att ta bort skrivningen avseende suppleanter (idag lägst 0 och högst 2) till följande:

§5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter.

För giltigt beslut av den extra bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Punkt 9 – Beslut om införande av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen

Styrelsen föreslår slutligen att den extra bolagsstämman beslutar om att lägga till ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen enligt följande:

§12 Omvandlingsförbehåll

På begäran av ägare av aktie av serie A ska aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Sådan begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Begäran ska ange hur många aktier som önskas omvandlas. Bolagets styrelse ska utan dröjsmål efter mottagande av skriftlig begäran om omvandling anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret har gjorts.

För giltigt beslut av den extra bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Punkt 10 – Beslut om ny styrelseledamot

Aktieägare representerande ca trettio (30) % av aktierna och rösterna i bolaget har till styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter.

Sådana aktieägare har även föreslagit till styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att utse Jan Wäreby till ny ordinarie styrelseledamot.

Beslut i denna punkt 10 är villkorat av att den extra bolagsstämman har biträtt beslutet om att höja gränserna för antalet tillåtna styrelseledamöter under punkt 8 ovan.

AKTIER OCH RÖSTER

I Bolaget finns det totalt 63 388 333 aktier per dagen för kallelsens utfärdande, varav 295 302 A-aktier med 10 röster vardera och 63 093 031 B-aktier med 1 röst vardera.

UPPLYSNINGAR PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

Vid den extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om Bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@kebni.se. Sådan begäran om upplysning ska vara Bolaget till handa senast tio (10) dagar innan den extra bolagsstämman.

HANDLINGAR

Fullständig bolagsordning samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida (www.kebni.se) senast tre (3) veckor före extrastämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

____________________

Stockholm i februari 2021

KebNi AB (publ)

Styrelsen