2020.06.23 Press release, Regulatory

Kallelse till extrastämma i Advanced Stabilized Technologies Group AB

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB, org. nr. 556943-8442, kallas härmed till extrastämma fredag den 17 juli 2020 kl. 15.00 hos Synch Advokat på Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extrastämman ska

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 11 juli 2020. Notera att avstämningsdagen är en lördag, det innebär att aktieägare måste vara införd i den nyss nämnda aktieboken senast fredagen den 10 juli 2020; samt

ii. anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 13 juli 2020. Anmälan görs via e-post till emma.lundberg@synchlaw.se, eller skriftligen till Synch Advokat, Att. Emma Lundberg, Box 3631, 103 59 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal eventuella biträden anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 10 juli 2020 den och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.astg.se och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På extrastämma ska följande ärenden förekomma:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
  8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar om ändring av Bolagets företagsnamn från Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) till KebNi AB (publ) genom ändring av Bolagets bolagsordning 1§ samt bolagsordningens rubrik.

Mot bakgrund av den nya lagen om företagsnamn föreslår styrelsen även att rubriken samt ordet “Firma” i §1 ändras från “Firma” till “Företagsnamn“. Bolagsordningens rubrik och §1 kommer därmed ha följande lydelse:

BOLAGSORDNING FÖR KEBNI AB (PUBL) org. nr 556943-8442

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är KebNi AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen föreslår därtill att extrastämman fattar beslut om att justera §7 andra stycket. Ändringen motiveras av att avstämningsdagen framgår av lag och inte behöver beskrivas i bolagsordningen. Utöver detta föreligger det även ett förslag att ändra reglerna för avstämningsdagen i lagen, och om sådant förslag går igenom, blir den nuvarande texten i § 7 om avstämningsdag missvisande. §7 kommer därmed ha följande lydelse:

§7 Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

Styrelsen föreslår slutligen, med anledning av lagändring och att namnet på berörd lag har ändrats, att extrastämman beslutar om att ändra §11 för att spegla sådant nytt namn. §11 kommer därmed ha följande lydelse:

§11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovan föreslagna ändringar, föreslår styrelsen således att extrastämman beslutar om antagande av ny bolagsordning. För giltigt beslut av extrastämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns det totalt 33 361 664 aktier per dagen för kallelsens utfärdande, varav 295 302 A-aktier med 10 röster vardera och 33 066 362 B-aktier med 1 röst vardera.

UPPLYSNINGAR PÅ EXTRASTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@astg.se. Sådan begäran om upplysning ska vara bolaget till handa senast tio (10) dagar innan stämman.

HANDLINGAR

Ny bolagsordning samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida (www.astg.se) senast tre (3) veckor före extrastämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

____________________

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Styrelsen