2018.09.21 Press release, Regulatory

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943-8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 13.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till stämman börjar kl. 12.15.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 18 oktober 2018,

dels anmäla sig till bolaget senast den 18 oktober 2018 under adress ASTG AB, “Extra-stämma”, Vågögatan 6, 164 40 Kista, eller via e-post till: per@astg.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations-nummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 18 oktober 2018, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman, dock senast den 18 oktober 2018, insändas till ASTG AB, “Extra-stämma”, Vågögatan 6, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.astg.se.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av personer att justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Information från styrelsen och VD angående antennverksamheten och utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB.
8. Beslut om ändrad bolagsordning.
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
10. Beslut om förändrad firmateckningsrätt.
11. Stämmans avslutande

Punkt 8. Förslag till ändrad bolagsordning

Styrelsen föreslår ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Förslaget innebär:

Att nuvarande aktiekapitalgränser om lägst 7 506 481,44 kronor och högst 30 025 925,77 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt:

Det totala antalet aktier ska vara lägst 730 269 802 stycken och högst 2 921 079 208 stycken fördelade på två (2) aktieslag, serie A och serie B.

Antalet A-aktier skall vara lägst 29 530 208 stycken och högst 118 120 832 stycken där varje A-aktie medför tio (10) röster.

Antalet B aktier ska vara lägst 700 739 594 aktier och högst 2 802 958 376 aktier där varje B-aktie medför en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

Syftet med förändringen av bolagsordningen är att kunna konvertera av bolaget upptagna konvertibellån och reversskulder till aktier i bolaget samt att kapitalstrukturen i bolaget bättre skall harmoniera med bolagets bedrivna utvecklingsarbete.

Punkt 9. Minskning av aktiekapitalet.

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 16 971 734 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond för att bolagets kapitalstruktur på ett bättre sätt skall vara anpassat till det utvecklingsarbete som bolaget bedriver. Minskningen sker utan indragning av aktier. Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen har ändrats i punkt 8 ovan.

Punkt 10. Förslag till förändrad firmateckningsrätt.

Bolagets firma tecknas idag av styrelseledamöterna var för sig och av ekonomichefen, Per Stenfeldt såsom extern firmatecknare. Styrelsen föreslår att bolagets firma skall tecknas av styrelsen, av styrelseledamöterna två i förening och att VD skall teckna bolagets firma rörande den löpande förvaltningen av bolaget.

C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 29 530 208 A-aktier med tio röster vardera samt 700 739 594 B-aktier med en röst vardera.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen och förslag till beslut för minskning av aktiekapitalet kommer från och med den 21 september 2018 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Kista i september 2018
ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)
Styrelsen