2015.11.05 Press release, Regulatory

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442, kallas härmed till extra stämma fredagen den 27 november 2015 kl 10.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 09.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast fredagen den 20 november 2015,
dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 23 november 2015, under adress Advanced Stabilized Technologies Group AB, “Stämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista, eller via e-post till: nekonsult@tele2.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. biträden.

Förvaltningsregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 20 november 2015, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advanced Stabilized Technologies Group AB, “Stämma”, Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.astg.se.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av personer att justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Information från styrelsen
8. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
   a. Riktad till bolagets styrelse eller till styrelsen närstående (bilaga 8:1, 8:2 samt 8:3)
   b. Utan företrädesrätte för befintliga aktieägare (bilaga 84:, 8:5, 8:6)
9. Förslag till beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare (bilaga 9:1, 9:2, 9:3 samt 9:4)
10. Förslag till beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare (bilaga 10:1, 10:2, 10:3 samt 10:4)
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Stämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkterna 8 a) erfordras att aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

För giltigt beslut under punkterna 8 b), 9, 10 samt 11 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 237 661 092 aktier med en röst vardera.

E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Punkt 8. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

a) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att utge 6 000 000 teckningsoptioner tillföljande villkor. Optioner/teckningsrätter ger rätten att teckna en aktie i ASTG för 0,15 kronor den 31 mars 2017. Teckning får endast ske om aktiekursen ASTGs aktiekurs vid tillfället överstiger 0,50 kronor vid tidpunkten för teckning. Beräkningen om aktiekursen ska ske genom stängningssnittet 10 dagar innan teckning. Optionerna skall vara vederlagsfria. De 6 000 000 optionerna som tilldelas utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skall fördelas enligt följande

Widinvest AB, Orgnr 556862-3325* 5 000 000
NE Konsult AB, Orgnr 556200-4894* 1 000 000

*) Widinvest AB är närstående bolag till Styrelseledamot Olle Widigsson och NE Konsult AB är närstående bolag till Styrelsens ordförande Nils Eriksson

b) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att utge 12 000 000 teckningsoptioner på följande villkor.
Optioner/teckningsrätter ger rätten att teckna en aktie i ASTG för 0,15 kronor den 31 mars 2017. Teckning får endast ske om aktiekursen ASTGs aktiekurs vid tillfället överstiger 0,50 kronor vid tidpunkten för teckning. Beräkningen om aktiekursen ska ske genom stängningssnittet 10 dagar innan teckning. Optionerna skall vara vederlagsfria. De 12 000 000 optionerna som tilldelas utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skall fördelas enligt följande

Thomas Selander Consulting AB, Org nr 556977-0521* 5 000 000
Lars Elektro-Mekaniska AB, Org nr 556776-8279* 2 000 000
R-Östman Invest AB, Org nr 556312-6480* 5 000 000

*) Thomas Selander Consulting AB är närstående bolag till Thomas Selander, Lars Elektro-Mekaniska AB är närstående bolag till Lars Olsson samt R-Östman Invest AB är närstående bolag till Reidar Östman.

Punkt 9. Styrelsens för Advanced Stabilized Technologies Group AB förslag till beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. ______________________________________________________________________
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier.

– Genom beslut skall antalet aktier kunna ökas med högst 10 000 000 aktier.
– Genom beslut skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 239 250 kronor
– Teckningskursen skall vara 0,17 kronor per aktie
– Samtliga aktier skall kunna betalas genom kvittning

Företrädesrätt och motiv till nyemission
Rätt att teckna aktier tillkommer R Östman Invest AB. Att emissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare motiveras av bolagets akuta likviditetsbehov, slutregleringen av avtalet med GEMs samt att stärka bolagets kapitalbas. Teckningskursen baseras på ASTGs aktiekurs enligt NGM Nordic MTF den 12 oktober 2015 vilken uppgick till 0,17 kronor.

Punkt 10. Styrelsens för Advanced Stabilized Technologies Group AB förslag till beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. ______________________________________________________________________

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier.

– Genom beslut skall antalet aktier kunna ökas med högst 30 000 000 aktier.
– Genom beslut skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 717 750 kronor.
– Teckningskursen skall vara 0,15 kronor per aktie.
– Aktier skall kunna betalas kontant eller genom kvittning av skulder.

Företrädesrätt och motiv till nyemission
Rätt att teckna aktier tillkommer Reidar Östman, Johannes Svensson och Joakim Ilemark. Att emissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare motiveras av bolagets akuta likviditetsbehov, säkerställa finansiering av bolagets kundprojekt samt att stärka bolagets kapitalbas. Vid bedömningen av Teckningskursen har styrelsen utgått från ASTGs aktiekurs enligt NGM Nordic MTF den 12 oktober 2015, vilken uppgick till 0,17 kronor.

Teckningskursen om 0,15 kronor motsvarar en rabatt om 0,02 kronor per aktie, eller 12 %. Mot bakgrund av bolagets finansiella situation är det styrelsens bedömning att det rimligt att aktier tecknas med rabatt.

Punkt 11 Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsen föreslår härmed extra bolagsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillgällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt avse högst 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier.

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid bolagsverket.

För giltigt beslut av extra bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.