2019.10.18 Press release, Regulatory

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943 – 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 november 2019 kl. 14.00 hos advokatbyrån Synch, Birger Jarlsgatan 6, i Stockholm.

“Styrelsen i ASTG har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för beslut om ändring av bolagsordningens gällande gränser för aktiekapital samt antalet aktier på så sätt att bolagets aktiekapital ska vara lägst 821 639 SEK och högst 3 286 558 SEK och antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

Styrelsens avsikt med förslaget är att öka bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar samt att möjliggöra för fortsatt tillväxt genom eventuella strategiska förvärv.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 14 november 2019,

dels gärna anmäla sig till bolaget senast 14 november 2019 under adress Synch Advokat AB, “Bolagsstämma”, att. Nicklas Bexelius, Box 3631, 103 59 Stockholm, eller via e-post till: nicklas.bexelius@synchlaw.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 14 november 2019, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman, gärna senast den 14 november 2019, insändas till Synch Advokat AB, “Bolagsstämma”, att. Nicklas Bexelius, Box 3631, 103 59 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.astg.se

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Stämmans avslutande

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i huvudsak innebärande i) att gällande gränser för aktiekapital samt antalet aktier ändras på så sätt att bolagets aktiekapital ska vara lägst 821 639 SEK och högst 3 286 558 SEK och antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000, (ii) att antalet A-aktier oförändrat ska vara lägst 150 000 och högst 600 000 samt att antalet B-aktier ska vara lägst 11 850 000 och högst 47 400 000, samt (iii) att det införs tillägg om att aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

Styrelsens avsikt med förslaget om att ändra bolagsordningens gällande gränser för aktiekapital samt antalet aktier är att öka bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar samt att möjliggöra för fortsatt tillväxt genom eventuella strategiska förvärv.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive de fullständiga förslagen enligt ovan, kommer senast den 18 oktober 2019 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.astg.se. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

 D. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.