2024.04.11 Press release, Regulatory

Kallelse till årsstämma i Kebni AB

Aktieägarna i KebNi AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 15.00 på Scandic Victoria Tower Hotel, Arne Beurlings Torg 3, Kista.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i årsstämman ska 

dels        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2024,

dels       anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 10 maj 2024 via e-post till agm@kebni.com, eller med postbefordran till Kebni AB (publ), Att. Årsstämma, Vågögatan 6, 164 40 Kista. Vänligen märk anmälan med ”Årsstämma”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan även tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämmoaktieboken per tisdagen den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.kebni.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut:

om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.

 1. Beslut om antal styrelseledamöter
 2. Beslut om styrelsearvoden
 3. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 4. Beslut om antalet revisorer
 5. Beslut om revisorsarvoden
 6. Val av revisor
 7. Beslut om bolagsordningsändring 1
 8. Beslut om bolagsordningsändring 2
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 10. Stämmans avslutande.

VALBEREDNING

Valberedningen har bestått av Anders Danielsson, ordförande, Jan Robert Pärsson, Sven Olof Hagelin och bolagets styrelseordförande Anders Björkman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Förslag till ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman utser advokat Andreas Börjesson till stämmoordförande.

Punkt 7 (b) – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsens förslag till resultatdisposition presenteras i årsredovisningen som hålls tillgänglig från och med senast tre veckor före bolagsstämman.

Punkt 8 – Beslut om antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara fem (5) ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 9 – Beslut om styrelsearvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 105 000 kronor till envar övrig styrelseledamot.

Härutöver ska arvode utgå med 30 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer Jan Wäreby och Magnus Edman samt nyväljer Anders Persson, Anna-Karin Stenberg och Martin Elovsson.

Valberedningen föreslår att Anders Persson väljs till styrelsens ordförande.

Mer information om föreslagna nya ordinarie ledamöter

Anders Persson
Född: 1957
Utbildning:Civilingenjör, Teknisk Fysik, Chalmers tekniska högskola

Andra pågående uppdrag: 

I noterade bolag: Styrelseordförande: Hexatronic Group AB (avslutas maj 2024); Styrelsemedlem: Ferroamp AB, Plejd AB
I onoterade bolag: Styrelseordförande för Coloreel Group AB

Bakgrund: Styrelseuppdrag och konsultuppdrag (2009-nu)  VD, vVD Net Insight (2000-2014); Ericsson olika positioner (1981-2000)
Aktieinnehav i Kebni:  0

Anna-Karin Stenberg
Född:  1956
Utbildning:  Civilekonom med internationell inriktning, Linköpings universitet
Andra pågående uppdrag: Ledamot i RISE AB

Bakgrund: Senior Vice President and Head of Business Area Markets at Vattenfall AB, Vice President of Controlling and Co Managing Director Vattenfall Energy Trading GmbH,Head of Corporate Control at Telia Company AB, CFO Praktikertjänst AB, CFO Nordic Vattenfall AB, Atlas Copco Business Area Controller och Head of Global Shared Services.
Aktieinnehav i Kebni: 0

Martin Elovsson
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola; MBA, Handelshögskolan Göteborg.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Växjö Energi AB, Styrelseledamot Växjö Energi Elnät AB
Bakgrund: CEO VEÅ AB 2023 -, Director Engineering Volvo Construction Equipment AB 2017 – 2023, Director Project Office Sweden Volvo Construction Equipment AB. 2015 – 2017
Aktieinnehav i Kebni:  550 000 B-aktier och 111 476 TO Serie 1 2022/2025.

 

Punkt 11 – Beslut om antalet revisorer
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Punkt 12 – Beslut om revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) AB. PwC har informerat valberedning att om man väljs till revisor kommer Tobias Stråhle utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om bolagsordningsändring 1
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningen på sätt att versalt N tas bort från företagsnamnet enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är KebNi AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen ny lydelse:

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Kebni AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om bolagsordningsändring 2

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras för att möjliggöra för bolaget att framöver kunna hålla stämma digitalt genom att en ny §10 införs i bolagsordningen med lydelse enligt följande.

§10 Digital bolagsstämma

Bolagets styrelse får bestämma att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Nuvarande §§10-12 får i konsekvens härmed ändrad numrering till §§11-13.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid dagen för årsstämman (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana för­hållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

HANDLINGAR

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023, koncernredovisning, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.
 

Stockholm i april 2024
KebNi AB (publ)
Styrelsen

Om KebNi AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.