2023.04.14 Press release, Regulatory

Kallelse till årsstämma i Kebni AB (publ)

Aktieägarna i KebNi AB (publ), org. nr 556943–8442 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023 kl. 15.30 på Scandic Victoria Tower Hotel, Arne Beurlings Torg 3, Kista.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 
 

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2023;
 2. anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast tisdagen den 16 maj 2023; samt
 3. göra sin anmälan via e-post till agm@kebni.com, eller skriftligen till Kebni AB (publ), Att. Årsstämma, Vågögatan 6, 164 40 Kista, märk anmälan med ”Årsstämma”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal eventuella biträden anges.
   

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan även tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämmoaktieboken per fredagen den 12 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 16 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.kebni.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
 

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut:
 1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
 1. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 3. Val av styrelse och revisionsbolag.
 4. Beslut om valberedningsinstruktion
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 6. Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten.
 7. Stämmans avslutande.
   

VALBEREDNING

Valberedningen har bestått av Anders Danielsson, Jan Robert Pärsson och Julian Aleksov.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Louise Berlin till stämmoordförande.

Punkt 8 (b) – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsens förslag till resultatdisposition kommer att presenteras i årsredovisningen som hålls tillgänglig från och med senast tre veckor före bolagsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvoden ska utgå med 210 000 kronor för styrelseordförande samt 105 000 kronor för vardera styrelseledamot. Föregående års arvode uppgick till 200 000 kronor för ordföranden och 100 000 kronor för ordinarie ledamot.

Därutöver föreslås 25 000 kronor utgå i arvode till ordförande för ersättningsutskottet samt 30 000 kronor i arvode till ordförande i revisionsutskottet, vilket är nytt för i år.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Anders Björkman, Jan Wäreby, Magnus Edman och Daniel Rudeklint som ordinarie ledamöter, samt nyval av Per Wernersson som ordinarie ledamot. Valberedningen föreslår vidare att Anders Björkman väljs till ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) AB som revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Mer information om föreslagen ny ordinarie ledamot

Per Wernersson
Född:
1965
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik, Linköping tekniska högskola
Andra pågående uppdrag: Inga 
Bakgrund: COO på Elkjöp Nordic AS, Oslo, 2013-2022. CPO & Country manager på Media Saturn Holding, Stockholm 2006-2013. Sales Director på ONOFF AB 2000-2006
Aktieinnehav i Kebni184 251 B-aktier
 

Punkt 12 – Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen att gälla tills vidare.

Valberedningen inför årsstämma ska bestå av fyra ledamöter av vilka tre utses av de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ägarstatistik som används för att bestämma vem som ska ha rätt att utse ledamot till valberedningen ska genomgående vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25 största ägarregistrerade aktieägarna i Sverige. En ägarregistrerad aktieägare är en aktieägare som har ett konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller en aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare och har fått sin identitet rapporterad till Euroclear Sweden AB.

Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den till röstetalet störste aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot av styrelsen. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”).

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de till röstetalet sett största aktieägarna, av den aktieägare som sett till antalet innehavda röster står näst i tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett en viss ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska dock bäras av Bolaget.

Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till stämmoordförande vid årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till Bolagets revisor samt principer för utseende av valberedningen.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår härmed till årsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid dagen för årsstämman (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana för­hållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på ovan angiven adress.

HANDLINGAR

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022, koncernredovisning, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm, april 2023

KebNi AB

Styrelsen

Om KebNi AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com

Kebni – Bringing stability to a world in motion

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.