2020.04.14 Press release, Regulatory

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB, org. nr. 556943-8442, kallas till årsstämma onsdag den 13 maj 2020 kl. 19.00 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB, org. nr. 556943-8442, kallas härmed till årsstämma onsdag den 13 maj 2020 kl. 19.00 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2020;

ii. anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast torsdag den 7 maj 2020; samt

iii. göra sin anmälan via e-post till david.svenn@advokaterna.org, eller skriftligen till Advokaterna Magnusson, Ingerman, Brännström, Holmén & Svenn “Årsstämma”, Östra Storgatan 67, 553 21 Jönköping. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal eventuella biträden anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdag den 7 maj 2020 den och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.astg.se och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Information från VD.

9. Beslut:

  • a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  • b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.

12. Beslut om antagande av ny bolagsordning.

13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

14. Stämmans avslutande.

VALBEREDNING

Valberedningen har bestått av Fredrik Lundgren och Sven-Olof Hagelin.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Andreas Börjesson till stämmoordförande.

Punkt 9 (b) – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvoden ska utgå med 200 000 SEK för styrelseordförande samt 100 000 SEK för vardera styrelseledamot.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och noll (0) suppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av David Svenn, Lars Jehrlander, Bengt Jagaéus, Magnus Edman och Jonas Eklind.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) AB som revisor med Tobias Stråle som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av §4 i bolagsordningen innebärande att höja gränserna för lägsta och högsta antal aktier respektive lägsta och högsta tillåtna aktiekapital och §4 ska ha följande lydelse.

  • § 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 283 811,579980 kronor och högst 5 135 246,319920 kronor.

Det totala antalet aktier ska vara lägst 18 750 000 och högst 75 000 000. Aktier kan ges ut i två (2) slag, serie A och serie B. Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000. Antalet B-aktier ska vara lägst 18 600 000 och högst 74 400 000. Varje A-aktie medför tio (10) röster. Varje B-aktie medför en (1) röst.

Beslutar bolaget om att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företräde att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår härmed årsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital. Styrelsen eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns det totalt 27 511 664 aktier per dagen för kallelsens utfärdande, varav 295 302 A-aktier med 10 röster vardera och 27 216 362 B-aktier med 1 röst vardera.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@astg.se

HANDLINGAR

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, koncernredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag samt ny bolagsordning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

____________________

Stockholm i april 2020

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Styrelsen

____________________