2015.07.21 Press release, Regulatory

Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (“ASTG”), org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 24 juli 2015

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 24 juli 2015, under adress ASTG AB, “Årsstämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista eller via e-post till stamma@astg.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 24 juli 2015, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast den 24 juli 2015, insändas till ASTG AB, “Årsstämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.astg.se

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisionsbolag eller revisorer.
16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
17. Bolagsordningsändring (aktiekapitalsgränser och gränser för antal aktier)
18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler.
19. Årsstämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkterna 16,17 och 18 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 131 226 892 aktier med en röst vardera.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Förslag till val av styrelseledamöter kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast den 16 juli 2015. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15, 16, 17 och 18 samt årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 16 juni 2015. Samtidigt kommer fullständigt förslag till bemyndigande att finnas tillgängligt. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.