2015.06.04 Press release, Regulatory

Kallelse till Årsstämma 2015

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 24 juni 2015,
dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2015, under adress Advanced Stabilized Technologies Group AB, “Stämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista eller via e-post till stamma@astg.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 24 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Kallelse
Kallelse har skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att hållas tillgänglig på bolagets hemsida: www.astg.se. Kallelsen skickas genast och utan kostnad till de aktieägare som begär det samt uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan.