2019.11.22 Press release, Regulatory

Information med anledning av teckningsoptionsprogram 2017

Med anledning av att bolaget mottagit många frågor från aktieägarna gällande det teckningsoptionsprogram som emitterades av styrelsen den 14 november 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma (“Teckningsoptionerna”), vill bolaget lämna följande information.

Det är bolagets uppfattning att Teckningsoptionerna, efter omräkning med anledning av skydd mot utspädning men före beslut om nyemission enligt pressmeddelande från den 24 oktober 2019 (“Nyemissionen”), berättigar till teckning av 948 722 aktier till en teckningskurs om ca 2,90 SEK per aktie. Vid omräkning med anledning Nyemissionen, under förutsättning att denna tecknas till fullo, berättigar Teckningsoptionerna till teckning av 1 897 444 aktier till en teckningskurs om ca 1,45 SEK per aktie. Sammanfattningsvis innebär detta att Teckningsoptionerna, med hänsyn till skydd mot utspädning, alltid medför en maximal utspädning av aktiekapitalet om 6,897 procent.

Teckningsoptionerna måste utnyttjas senast den 31 december 2019. Vid fullt utnyttjande tillförs bolaget en likvid om 2 750 000 SEK