2018.09.24 Press release, Regulatory

Information avseende antennprojektet, försäljning av ytterligare antenner och utvecklingen av AIMS AB.

Styrelsen för ASTG AB (publ) (“Bolaget”) lämnar härmed information om antennprojektet och utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB.

Allmänt om antennprojektet.

Bolaget har nu uppfyllt flertalet av de viktiga, och med den israeliska-kunden, överenskomna milstolparna i avtalet mellan parterna. Detta innebär att produktionen av antennerna har startat och de första antennerna beräknas kunna levereras till kund under december månad 2018, vilket innebär en viss försening av projektet. Den israeliska-kunden har ställt höga kvalitetskrav på antennen vilket det är vår bedömning att Bolaget har lyckats uppnå. Detta innebär i sin tur att Bolaget har erhållit förskottsutbetalningar i enlighet med den betalningsplan som har överenskommits med den israeliska-kunden. Betalningarna innebär, under förutsättning att de faller ut som överenskommits mellan parterna, att Bolaget inte har ett behov av ytterligare kapital från sina aktieägare.

Försäljning av ytterligare antenner.

Efter hand som resurser frigörs från den israeliska-kunden kommer Bolaget att lägga mer av sina resurser på arbetet med andra befintliga kunder för att försöka öka möjligheten till ytterligare försäljning av antenner. Som tidigare har kommunicerats är försäljningen av antenner likviditetskrävande men Bolaget ser trots detta viss potential till utveckling av befintliga kunder i Bolaget.

Eventuell avyttring av antennverksamheten.

Parallellt med leveranserna i Israel-projektet och marknadsarbetet gentemot andra befintliga kunder pågår en dialog mellan styrelsen och det företag som har uttryckt intresse för att förvärva antennverksamheten. Bolaget har emellertid inte erhållit något konkret bud från företaget. I denna del guidar Bolaget härmed marknaden om de förväntningarna rörande ett avtal med en eventuell förvärvare av antennprojektet som kan föreligga. Ett eventuellt avtal kan komma att utgöras av ett s.k. royaltyavtal som innebär en viss årlig royalty under en viss begränsad tid. Så snart ett eventuellt bud erhålles kommer Bolaget, som tidigare har meddelats, att kalla till extra bolagsstämma för att ta ställning till budet.

AIMS AB

Bolaget arbetar med att utvärdera marknaden för AIMS ABs IMU’er och vi kan redan nu konstatera att det, kontinuerligt, finns en ökad efterfrågan efter bolagets produkter. Bolagets styrelse har därför beslutat att inleda arbetet med att stärka AIMS AB med egna kvalitetsresurser, produktionsresurser, marknad- och försäljningsresurser och ledningsresurser. Den tekniska kompetens avseende IMU’er som idag nyttjas hos såväl Bolaget som AIMS AB kommer från årsskiftet att, i sin helhet, nyttjas av AIMS AB. På så sätt gör Bolaget bedömningen att AIMS AB kommer att kunna möte de hårda kvalitetskrav som köpare av AIMS ABs IMU’er kan komma att ställa på AIMS AB samt ge AIMS AB den långsiktiga trygghet som fordras för att verka på marknaden för denna typ av produkter. Styrelsen ser goda möjligheter i att AIMS AB, genom ovanstående utvecklingsarbete, kan rustas på ett sådant sätt att AIMS AB, under en mycket lång tid, kan fungera som underleverantör till större industriföretag som behöver IMU’er inom sin verksamhet. Styrelsen ser även att ett kassaflöde i form av royaltybetalningar från en eventuell försäljning av antennverksamheten kan stärka, ett redan gott, kassaflöde i AIMS AB.