2022.12.14 Press release

Hela ledningen tecknar optioner i Kebni

Hela Kebni’s ledninggrupp samt ett flertal övriga anställda har tecknat optioner i Kebni.

Stockholm 14 december 2022 – Vid årsstämman i KebNi Ab (publ) den 28 juni 2022 beslutades att emittera teckningsoptioner samt överlåta teckningsoptioner till befintliga och nytillkommande anställda i bolaget. Syftet med optionsprogrammet är att främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till medarbetarnas ägarintresse i bolaget. Totalt har 3 662 387 optioner tecknats och tilldelats. Inom ledningsgruppen utnyttjas optionsprogrammet till 97%. Även ett flertal anställda har tecknat optioner.

Följande antal optioner har tecknats av anställda i Kebni:

  • Torbjörn Saxmo, VD – 836 071 optioner
  • Kristian Wallin, CCO – 334 428 optioner
  • Andreas Larsson, CFO – 334 428 optioner
  • Fredrik Jonsson, VP – 334 428 optioner
  • Rickard Kärras, VP – 334 428 optioner
  • Erik Wiberg, VP – 250 000 optioner
  • Övriga anställda – 1  238 604 optioner

Kebni’s styrelseordförande Anders Björkman kommenterar:
”Att hela ledningen deltar i optionsprogrammet stärker min bild av att Kebni’s ledarskapsteam besitter både engagemang, beslutsamhet och en stark tilltro till de mål vi tillsammans har satt upp för bolagets fortsatta tillväxt.”

Löptiden för optionerna är tre år och varje option ger rätt till teckning av en B-aktie i Kebni till teckningskurs 1,82 kr, motsvarande 200 % av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under perioden 3 juni – 27 juni 2022. Teckningsoptionerna har förvärvats vid två tillfällen till marknadsmässiga villkor, till ett pris av 0,16 kr respektive 0,10 kr per teckningsoption. Maximal utspädning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av optionerna uppgår till ca 2,3%.