2018.08.29 Press release, Regulatory, Report

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

Andra kvartalet 2018 (samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (0,8 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,4 MSEK (-2,5 MSEK)
· Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,6 MSEK (-3,2 MSEK)
· Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,004 SEK (-0,009 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-3,3 MSEK)

Första halvåret 2018 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 MSEK (3,0 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -6,2 MSEK (-3,8 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -6,8 MSEK (-5,3 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,01 SEK (-0,015 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 MSEK ( -7,6 MSEK) 

VD-ord

Detta, mitt första VD ord, skrivs efter att jag har innehaft uppdraget i en månad. Månaden har präglats av avslutande förhandlingar med den israeliska kunden för att slutligt komma överens om de hårda kvalitetskrav som den israeliska kunden ställer på vår produkt. Vi har nu uppfyllt sådana krav som krävs för att produktionen ska kunna startas upp, i och med detta har jag i förra veckan gett besked om att vi startar produktion för första leverans under hösten. Leveranserna kommer att vara försenade i förhållande till leveransplanen och förseningarna påverkar bolagets likviditet. Vi har i dagsläget en ansträngd likviditetssituation i anledning av de förseningar som Israel-projektet har drabbats av. Jag vill i denna del redogöra för att bolagets kostnader till stor del är fasta kostnader för bland annat produktutveckling.  Min bedömning är emellertid att vi klarar av att hantera bolagets ekonomi utan att, den närmaste tiden, begära ytterligare finansiering av bolagets aktieägare. Samtidigt vill jag tydligt understryka att bolaget, långsiktigt och i sin nuvarande form, kommer att behöva ytterligare finansiering för att kunna agera på marknaden för den typ av antenner som vi säljer. Anledningen till detta är att vi, för att kunna sälja antennen till fler kunder, dels behöver göra viss utveckling av antennen dels behöver genomföra vissa certifieringar i förhållande till antennleverantörer. Alla dessa åtgärder kräver en likviditet som bolaget i dagsläget saknar.

Med anledning av vad som har anförts ovan har styrelsen i bolaget inlett diskussioner med en tilltänkt förvärvare av bolagets antennverksamhet. Syftet med försäljningen är att hitta en lösning där delar av antennens kommersiella potential kan tillgodogöras bolaget utan investering av ytterligare medel från aktieägarna. Dessa samtal pågår och styrelsen kommer så snart den potentiella förvärvaren presenterar ett bud att kalla till extra bolagsstämma för att låta aktieägarna ta ställning till frågan.

Parallellt med diskussionerna med den tilltänkta köparen av antennverksamheten pågår ett arbete med vidareutveckling av dotterbolaget AIMS AB. AIMS AB befinner sig på en mycket intressant och för framtiden spännande marknad där AIMS ABs IMUer kan komma fungera inom områden som självkörande bilar, försvarsindustrin och gruvindustrin. Ledningen för ASTG AB (publ) håller nu på att bedöma AIMS ABs fulla kommersiella potential och hoppas under hösten kunna presentera nyheter om hur ledningen vill utveckla bolaget för framtiden. I denna del får jag även informera om att likviditeten i AIMS AB är god i anledning av de konvertibellån som genomförts under våren 2018.

Slutligen får jag meddela att bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 14 september 2018 för att ändra bolagsordningen i anledning av att kunna hantera tillkommande aktier vid konvertering av konvertibler och reverser som bolaget har utestående för de lån som bolaget har upptagit.

Avslutningsvis vill jag tacka bolagets mycket dedikerade och kompetenta personal för ett utmärkt utfört arbete under min tid som VD.

David Svenn tf. VD

(För fullständig halvårsrapport se bifogad fil)