2015.12.22 Press release

Förra styrelsen har läkt påkommen skada

ASTG ABs förra styrelseordförande Fredrik Nygren samt styrelseledamot Henrik Von Essen har läkt en skada uppkommen under deras verksamma tid i bolaget. ( Se revisorns anmärkningar i 2014 års bokslut sista stycket sida 37 ). Det krav på cirka 3,5 MSEK som tredje part försökt att utkräva av ASTG AB, är i och med detta i sin helhet tillbakadraget och lagt till handlingarna.

ASTG AB har, i enlighet med rådande praxis, mottagit en skriftlig bekräftelse härom från tredje parts advokat.

ASTG AB har i och med detta inga som helst skyldigheter att gå vidare med ärendet, utan välkomnar den förra styrelsens beslut att reglera fordran och på så sätt göra rätt för sig.

Detta åtagande av Fredrik Nygren och Henrik Von Essen är en separat företeelse och påverkar på intet sätt varken skuldbelopp eller den amorteringsplan som Exeotech Invest AB har till ASTG AB.