2018.11.28 Press release, Regulatory, Report

Delårsrapport januari – september 2018

Tredje kvartalet 2018 (samma period föregående år)

·  Nettoomsättningen uppgick till 1,0 MSEK (0,3 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,2 MSEK (-1,7 MSEK)
· Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (-2,5 MSEK)
· Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,003 SEK (-0,007 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 MSEK (-1,9 MSEK)

Årets första nio månader 2018 (samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (3,3 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -8,4 MSEK (-5,5 MSEK)
· Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -9,3 MSEK (-7,8 MSEK)
· Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,013 SEK (-0,021 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,3 MSEK ( -9,2 MSEK)

VD-ord

Det är med stor glädje jag kan meddela att vi, under december 2018, räknar med att starta leveranserna till vår Israeliska kund. Organisationen har arbetat mycket hårt för att möjliggöra denna milstolpe i bolagets historia och därför är det extra glädjande att känna att vi, snart, har lyckats.

Vi har av den Israeliska kunden fått förtroendet att leverera ytterligare antennsystem och kringutrustning, vilket bolaget har kommunicerat, varför ordervärdet nu totalt uppgår till 4,6 MUSD (omkr. 40 MSEK). Min bedömning är att det finns goda möjligheter att ytterligare utöka ordervärdet genom tilläggsbeställningar. Detta innebär att bolaget planerar för leveranser under hela 2019.

I och med att avtalsvärdet för antennordern har ökat så ser bolagets finansiella situation stabil ut och bolaget har därmed bättre möjligheter att hitta en marknadsmässigt attraktiv refinansiering av bolagets skulder.

Bolaget har tidigare kommunicerat att bolaget har erhållit ett anbud på antennverksamheten från en samarbetspartner till bolaget. Jag får nu meddela att bolaget inte avser att gå vidare med det aktuella budet då styrelsen för bolaget gör bedömningen att budet är för lågt för att kunna accepteras av en bolagsstämma. Bolaget gör fortfarande bedömningen att antennverksamheten bör säljas men, med tanke på de positiva kassaflöden som antennverksamheten förväntas generera den närmaste tiden, kan en sådan försäljning anstå till dess att bolaget hittar en köpare som kan betala för antennernas fulla kommersiella potential. Bolaget har nu inlett diskussioner med flera tänkbara förvärvare av antennverksamheten.

Under hösten har vi arbetat med att göra en bedömning av marknaden för s.k. IMU’er och därmed lägga grunden för den expansion av IMU-affären som vi ser framför oss. Anledningen är den möjlighet som vi ser i den mycket snabbt växande marknaden för s.k. IMU’er samt den stora upphandling som bolaget nu deltar i. Inom ramen för den stora upphandlingen har vår kundanpassade IMU-lösning utsatts för hårda tester som den klarat väl. ASTG kvarstår nu som en av två leverantörer i denna upphandling som får möjlighet att delta i de slut-tester som påbörjas i januari. Vi ser därför mycket positivt på möjligheterna att vinna upphandlingen och att någon form av avtal kommer på plats med kunden under våren 2019.

Parallellt med målet att vinna upphandlingen har vi påbörjat arbetet med att bygga en försäljningsorganisation för den kommande expansionen av IMU-affären. Marknaden för IMU’er förväntas växa med tvåsiffriga tal de närmaste åren vilket jag bedömer innebär stora möjligheter till nya affärer.