2017.11.27 Press release, Regulatory, Report

Delårsrapport januari – september 2017

Tredje kvartalet 2017 (samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-1,9 MSEK)
· Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (- 3,3 MSEK)
· Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,007 SEK (- 0,012 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 MSEK (3,0 MSEK)

Bästa aktieägare,

Vikten av att kunna bearbeta fler kunder än de vi redan har pågående samarbete med har påtalats tidigare och vi har under året fokuserat på att tillföra mer resurser för detta ändamål på effektivast möjliga sätt. Det var därför mycket glädjande att vi under augusti kunde sluta en överenskommelse med DataPath beträffande ett försäljningssamarbete. DataPath’s försäljningsorganisation är nu i full gång med att marknadsföra ASTG’s stabiliserade antenner och har hittills registrerat en handfull potentiella projekt som vi gemensamt kommer att bearbeta framöver. Samarbetet bygger på att vår produktportfölj kompletterar DataPath’s egna produkter och att vi snabbt får tillgång till en internationell försäljningsorganisation som har etablerade kontakter med potentiella kunder till ASTG. Hittills har samarbetet fungerat mycket väl och gemensamma kundmöten är inplanerade. Eftersom vi nu också flyttat in på samma adress kan vi se fram emot att samarbetet fördjupas ytterligare.

Vad avser försäljningen under kvartalet består den av reservdelsleveranser till Indra och gyron från vårt dotterbolag AIMS. Vi noterar att den positiva trenden från andra kvartalet fortsätter beträffande AIMS försäljning av IMU’er till vår kund som levererar maskiner för automatiserade gruvor.

Israel projektet
Vi flaggade i den förra rapporten för att förhandlingarna med vår israeliska kund kunde komma att dra ut på tiden och det har de tyvärr också gjort. Det har satt tålamodet på prov internt hos oss som jobbar med detta dagligen men kanske ännu mer bland er aktieägare som följer utvecklingen på håll. Nu ser det dock ut som att vi kan komma överens om ett avtal inom kort. Ett intentionsavtal, ett så kallat “Letter of Intent”, har undertecknats som bekräftar att båda parter avser slutföra kontraktsförhandlingarna så att kunden kan utfärda en inköpsorder till 15 december 2017. Detta för att möjliggöra leverans av ordern under andra halvan av 2018. Omfattningen som diskuteras är som tidigare meddelats 16 antenner med en option på ytterligare 7 enheter.

Indra
Vårt samarbete med Indra fortsätter enligt plan med leveranser av styrsystem till redan etablerade projekt. Vi räknar med att de två styrsystem som beställdes i oktober kan färdiglevereras under december. Det gemensamma samarbetsprojektet omkring utvecklingen av en ny “dualband” antenn med P9-platformen som bas har som tidigare meddelats flyttats fram i tiden. Indra bedriver ett aktivt försäljningsarbete på internationell basis och vi ser båda positivt på marknadspotentialen för den existerande “dualband” antennen liksom för den nya antennen som bygger på P9- platformen.

Kvalificering i samband med upphandling av IMU’er
ASTG har, som nämnts i ett tidigare pressmeddelande, kommit ett steg närmare i kampen om att bli leverantör till ett volymprojekt avseende IMU’er. Kvar finns nu ett fåtal konkurrenter och vi förbereder oss för tester som enligt nuvarande planer kommer att genomföras under mitten av första halvåret 2018. Förberedelserna innebär att vi behöver ta fram en prototyp för verifikation av att vi klarar de ganska extrema miljökrav som ställs på produkten.

Likviditet
Styrelsen arbetar kontinuerligt med företagets finansiering och man kom under november överens med en investerargrupp som tillför företagets kassa 5,5 MSEK genom reverslån samtidigt som existerande konvertibelskulder och reverslån om 16 MSEK förlängdes till den 30 juni 2018. Förskjutningen av leverans start i israelprojektet innebär att den likvida situationen fortsatt kommer att vara ansträngd och att ytterligare tillskott av kapital kommer att behövas. Styrelsen arbetar med ett antal alternativ för att lösa finansieringsbehovet och bedömer därför att nuvarande likvida medel, befintliga krediter samt planerade aktiviteter är tillräckliga för att säkerställa driften de kommande 12 månaderna.

Framtidsutsikter
Baserat på våra förväntningar om kontinuerliga leveranser av styrsystem till Indra och med hänsyn till den senaste utvecklingen i våra förhandlingar med den israeliska kunden ser vi positivt på förutsättningarna för ett genombrott för försäljningen av antenner under nästa år, med tyngdpunkt på det andra halvåret. Vad beträffar möjligheterna att vinna leveransprojekt bland nya kunder på längre sikt så har de förbättrats radikalt i och med vårt samarbete med DataPath där en handfull konkreta projekt redan är under bearbetning.

Slutligen vill jag nämna att vi ser en mycket stor potential i IMU verksamheten på några års sikt ifall vi lyckas vinna den större upphandling som vi nu deltar i.

Avslutningsvis vill jag som vanligt rikta ett stort tack till alla medarbetare för era insatser och till våra aktieägare för det intresse ni visar vårt företag.

Ulf Sundqvist, tf VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)